ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – އަޙްމަދު ޝާހް، މއ.ކެލާގެއާގެ / މާލެ

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – އަޙްމަދު ޝާހް، މއ.ކެލާގެއާގެ / މާލެ

722/Cr-C/2022

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – މުޙައްމަދު އާދަމް، ޕެލަސްހައުސް / ގއ.ދާންދޫ

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – މުޙައްމަދު އާދަމް، ޕެލަސްހައުސް / ގއ.ދާންދޫ

651/Cr-C/2022

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން – މުޙައްމަދު މިންހާލް ޢަލީ، މަނާލް / ސ.ހިތަދޫ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން – މުޙައްމަދު މިންހާލް ޢަލީ، މަނާލް / ސ.ހިތަދޫ

353/Cr-C/2022

ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން – މުޙައްމަދު މިންހާލް ޢަލީ، މަނާލް / ސ.ހިތަދޫ

ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން – މުޙައްމަދު މިންހާލް ޢަލީ، މަނާލް / ސ.ހިތަދޫ

352/Cr-C/2022


WordPress Lightbox Plugin