ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

މަޤްބޫލް ސަބަބެއް ނެތި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް އާންމު ތަކެއްގައި ގެންގުޅުން – މަހެޑި ޙަސަން / ބަންގްލަދޭޝް

މަޤްބޫލް ސަބަބެއް ނެތި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް އާންމު ތަކެއްގައި ގެންގުޅުން – މަހެޑި ޙަސަން / ބަންގްލަދޭޝް

701/Cr-C/2021

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން – މަހެޑި ޙަސަން / ބަންގްލަދޭޝް

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން – މަހެޑި ޙަސަން / ބަންގްލަދޭޝް

700/Cr-C/2021  


WordPress Lightbox Plugin