ގަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަނަފް ޢަބްދުﷲ، ޚަރުދަލުގެ / ސ.ހިތަދޫ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަނަފް ޢަބްދުﷲ، ޚަރުދަލުގެ / ސ.ހިތަދޫ

582/Cr-C/2020

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކުން ފިލުން – މުޙައްމަދު ޝަހީދު، ޝަބުނަމީގެ / މާތޮޑާއަވަށް – ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އަދި ތަސްލީމް މުޙައްމަދު، މ.އަސަރީހަދާން / މާލެ

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކުން ފިލުން – މުޙައްމަދު ޝަހީދު، ޝަބުނަމީގެ / މާތޮޑާއަވަށް – ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އަދި ތަސްލީމް މުޙައްމަދު، މ.އަސަރީހަދާން / މާލެ

864/Cr-C/2020

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން – އިބްރާހީމް ހައްފާފު މާލިކު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، މއ.ރޯޒްމީޑް / މާލެ

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން – އިބްރާހީމް ހައްފާފު މާލިކު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، މއ.ރޯޒްމީޑް / މާލެ

356/Cr-C/2016

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ޢަލީ ސިމްރީން، ގަސްދޮށުގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ޢަލީ ސިމްރީން، ގަސްދޮށުގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

އެނގިހުރެ ހުއްދަ ނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – އަޙްމަދު ތަސްލީމް، ދިގުވާޑު-މާޒީ / ޏ.ފުވައްމުލައް

އެނގިހުރެ ހުއްދަ ނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – އަޙްމަދު ތަސްލީމް، ދިގުވާޑު-މާޒީ / ޏ.ފުވައްމުލައް

608/Cr-C/2020

މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން – އަޙްމަދު ތަސްލީމް، ދިގުވާޑު-މާޒީ / ޏ.ފުވައްމުލައް

މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން – އަޙްމަދު ތަސްލީމް، ދިގުވާޑު-މާޒީ / ޏ.ފުވައްމުލައް

607/Cr-C/2020


WordPress Lightbox Plugin