ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން – އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް ރަޝީދު، ހ.އަންނާރުމާގެ މާލެ އަދި އިތުރު 5 މީހުން

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން – އިސްމާޢީލް ހައިޝަމް ރަޝީދު، ހ.އަންނާރުމާގެ މާލެ އަދި އިތުރު 5 މީހުން

711/Cr-C/2017

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – ޖަސިމުއްދީން، ބަނގުލަދޭޝް

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – ޖަސިމުއްދީން، ބަނގުލަދޭޝް

693/Cr-C/2017

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން – މާލިކު އަޙްމަދުދީދީ، ހާލާފަރު / ސ.ހިތަދޫ

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން – މާލިކު އަޙްމަދުދީދީ، ހާލާފަރު / ސ.ހިތަދޫ

1027/Cr-C/2016

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ޖަލީލް، މއ.ދަނބުގަސްދޮށުގެ / މާލެ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ޖަލީލް، މއ.ދަނބުގަސްދޮށުގެ / މާލެ

702/Cr-C/2018

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން – ޙަސަން މުޙައްމަދު، މއ.ސްނޯލައިޓް / މާލެ އަދި އިތުރު ތިން މީހުން

މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން – ޙަސަން މުޙައްމަދު، މއ.ސްނޯލައިޓް / މާލެ އަދި އިތުރު ތިން މީހުން

426/Cr-C/2021  

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – އާރިފް، ބަނދުލަދޭޝް

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – އާރިފް، ބަނދުލަދޭޝް

600/Cr-C/2018


WordPress Lightbox Plugin