ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – އަސްޢަދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ހާވިލާ / ހދ.ނޮޅިވަރަމް

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – އަސްޢަދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ހާވިލާ / ހދ.ނޮޅިވަރަމް

873/Cr-C/2020

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުން – މުޙައްމަދު ސަމީޙް އަދި މުޙައްމަދު ޝަމްލު

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުން – މުޙައްމަދު ސަމީޙް އަދި މުޙައްމަދު ޝަމްލު

308/Cr-C/2015

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ނިޝާދު އަޙްމަދު، ސަންޝައިން / ޏ.ފުވައްމުލައް-ދަޑިމަގު

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ނިޝާދު އަޙްމަދު، ސަންޝައިން / ޏ.ފުވައްމުލައް-ދަޑިމަގު

363/Cr-C/2021

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ޢާރިފް، ޝަބްނަމްގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ޢާރިފް، ޝަބްނަމްގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

887/Cr-C/2019

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ޢާރިފް، ޝަބްނަމްގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ޢާރިފް، ޝަބްނަމްގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

563/Cr-C/2020


WordPress Lightbox Plugin