ގަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން – ކ.މާލެ / ފެހިފަތްކޯނި، އާމިނަތު ރަޝީދާ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން – ކ.މާލެ / ފެހިފަތްކޯނި، އާމިނަތު ރަޝީދާ

283/Cr-C/2012

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – ޒަނީން ޙުސައިން ތ.ވިލުފުށި / ގަލްބު

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – ޒަނީން ޙުސައިން ތ.ވިލުފުށި / ގަލްބު

886/Cr-C/2016  

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު އިރުފާން ލ.ގަން-މުކުރިމަގު / ސަދުބަރަކަމާގެ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު އިރުފާން ލ.ގަން-މުކުރިމަގު / ސަދުބަރަކަމާގެ

885/Cr-C/2016  


WordPress Lightbox Plugin