ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލަން އުޅުން – ޙުސައިން ޝަފްރާޒް އިބްރާހީމް، ރ.އިނގުރައިދޫ / ކަރަންކާގެ

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލަން އުޅުން – ޙުސައިން ޝަފްރާޒް އިބްރާހީމް، ރ.އިނގުރައިދޫ / ކަރަންކާގެ

414/Cr-C/2019

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލަން އުޅުމާއި، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލަން އުޅުމުގައި ބައިވެރިވުން – ފިރާޒް ޖަޢުފަރު އާއި ޚާލިދު ނަފީޢު އަދި އަޙްމަދު ރާއިދު

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލަން އުޅުމާއި، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލަން އުޅުމުގައި ބައިވެރިވުން – ފިރާޒް ޖަޢުފަރު އާއި ޚާލިދު ނަފީޢު އަދި އަޙްމަދު ރާއިދު

121/Cr-C/2016

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ޙުސައިން ޝަޙްބާން، ސަބްނަމްހައުސް / ލ.މާބައިދޫ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ޙުސައިން ޝަޙްބާން، ސަބްނަމްހައުސް / ލ.މާބައިދޫ

29/Cr-C/2021

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން – މޮޙައްމަދު ބޮކުލް ޙޮސެން، ބަނގުލަދޭޝް

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން – މޮޙައްމަދު ބޮކުލް ޙޮސެން، ބަނގުލަދޭޝް

209/Cr-C/2021

އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން – މުޙައްމަދު ޝައިބާން، ނަސްރީނުގެ / ކ.މާފުށި

އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން – މުޙައްމަދު ޝައިބާން، ނަސްރީނުގެ / ކ.މާފުށި

266/Cr-C/2020 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ކ.މާފުށި / ނަސްރީރުގެ، މުޙައްމަދު ޝައިބާން 2020 އޭޕްރީލް 04 ވަނަ ދުވަހު، [ގޭގެ ނަން] ގޯތި ތެރޭގައި ވަކިން ހުންނަ 03 (ތިނެއް) ކޮޓަރީގެ ތެރެއިން...

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަޞްދުގައި އަތްލުން – މުޙައްމަދު ޝައިބާން، ނަސްރީނުގެ / ކ.މާފުށި

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަޞްދުގައި އަތްލުން – މުޙައްމަދު ޝައިބާން، ނަސްރީނުގެ / ކ.މާފުށި

265/Cr-C/2020 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިނުވަނީ މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ކ.މާފުށި / ނަސްރީރުގެ، މުޙައްމަދު ޝައިބާން 2020 އޭޕްރީލް 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 03:00 އެހައިކަށްހައިއިރު، [ކުއްޖާ] ދިރިއުޅޭ [ގޭގެ ނަން] ގޯތި ތެރޭގައި ވަކިން ހަދާފައި...


WordPress Lightbox Plugin