ގަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ

ގަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ 2020

ގަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ 2020

ގަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ 2020  

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން – ކ.މާލެ / ފެހިފަތްކޯނި، އާމިނަތު ރަޝީދާ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން – ކ.މާލެ / ފެހިފަތްކޯނި، އާމިނަތު ރަޝީދާ

283/Cr-C/2012

ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުން -ޢަލީ ދީދީ ސ.މަރަދޫ / ސޭބުމާގެ

ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުން -ޢަލީ ދީދީ ސ.މަރަދޫ / ސޭބުމާގެ

591/Cr-C/2016  

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – ޒަނީން ޙުސައިން ތ.ވިލުފުށި / ގަލްބު

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – ޒަނީން ޙުސައިން ތ.ވިލުފުށި / ގަލްބު

886/Cr-C/2016  

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު އިރުފާން ލ.ގަން-މުކުރިމަގު / ސަދުބަރަކަމާގެ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު އިރުފާން ލ.ގަން-މުކުރިމަގު / ސަދުބަރަކަމާގެ

885/Cr-C/2016  

ޑައިމޯފިން ޕެޑަލްކުރުން – އަޙްމަދު ޒަޔާން، ޅ.ކުރެންދޫ / އަސުރުމާގެ

ޑައިމޯފިން ޕެޑަލްކުރުން – އަޙްމަދު ޒަޔާން، ޅ.ކުރެންދޫ / އަސުރުމާގެ

665/Cr-C/2018  

HC-002/Cr-C/2020 – ހޭބިއަސް ކޯޕަސް ރިޓަކަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

HC-002/Cr-C/2020 – ހޭބިއަސް ކޯޕަސް ރިޓަކަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

HC-002/Cr-C/2020 HC-002/Cr-C/2020  

ބަނގުރާ ބުައިން – ޙަސަން ޢަލީ، ލ.މާވަށް / ބަދަރުމަތީގެ

ބަނގުރާ ބުައިން – ޙަސަން ޢަލީ، ލ.މާވަށް / ބަދަރުމަތީގެ

76/Cr-C/2020  

ބަނގުރާ ބުއިން – އަޙްމަދު ނިމްޝާދު، ގދ.ތިނަދޫ / ސްވީޓްްރީމް

ބަނގުރާ ބުއިން – އަޙްމަދު ނިމްޝާދު، ގދ.ތިނަދޫ / ސްވީޓްްރީމް

43/Cr-C/2020


WordPress Lightbox Plugin