ޙަބަރު

ދަޢުވާގެ ދެފަރާތުން ހެކިން ޙާޟިރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ޙާލަތުގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އެއްއަޑުއެހުން (ކޮންޓިނިއުސް ހިޔަރިންގ އެއް) ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ދަޢުވާގެ ދެފަރާތުން ހެކިން ޙާޟިރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ޙާލަތުގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އެއްއަޑުއެހުން (ކޮންޓިނިއުސް ހިޔަރިންގ އެއް) ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 142 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި “ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށްފަހު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެޝަރީޢަތް ކޮށް ނިންމަންވާނެ” ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، މިހާރުވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމުމަށްފަހު، ދެފަރާތާއި މަޝްވާރާކޮށް،...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބު – 2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބު – 2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ނުނިމި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުވެސް އެމައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ހިތްވާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މޯލްޑިވްސް އީކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މޯލްޑިވްސް އީކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާތަނަށް ކޭސްތައް މެނޭޖްކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ފައިލް ތަކެއްގައި ލިޔެގެންނެވެ. ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރުތަކާއި އެހެނިހެން އަމުރުތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހަދަމުން އައިސްފައިވަނީ މެނުއަލްކޮށް މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑްގައި ކޮންމެ އެއްޗެއް ވަކިވަކިން ލިޔެގެންނެވެ. ނަމަވެސް 01 ޖެނުއަރީ 2020 އިން ފެށިގެން އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމަކުން ކޭސް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކަށް ދީފައިވާ އަކުރުތައް ބަދަލުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކަށް ދީފައިވާ އަކުރުތައް ބަދަލުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކަށް ދީފައިވާ އަކުރުތައް ދެވިފައިވަނީ ވަކިތަރުތީބެއް ނެތި ކަމަށްވާތީ، އެހެން ކޯޓުތަކުގައި ވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތަށް އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ލައިވް ޓެލެކާސްޓް ކުރުމުގެ އުޞޫލު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ޢާންމުކޮށްގެން ނޫނީ ޝަރީޢަތްތައް ލައިވް ޓެލެކާސްޓް ނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ޓެލެކާސްޓް ކުރުމުގެ އުޞޫލު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ޢާންމުކޮށްގެން ނޫނީ އަލަށް ހިންގާ އެއްވެސް ޝަރީޢަތެއް ޓެލެކާސްޓް ނުކުރުމަށާއި،  މިހާރު ޓެލެކާސްޓް ކުރަން ފެށިފައިވާ މައްސަލައިގެ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ޓެލެކާސްޓް ކުރުމަށް އިޢްތިރާޟް ނުކުރާނަމަ، ޓެލެކާސްޓް ކުރުމަށާއި، ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ޓެލެކާސްޓް...

މއ.ކާމިނީހުޅަގުގެ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ގެ ކުށުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި

މއ.ކާމިނީހުޅަގުގެ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ގެ ކުށުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި

މއ.ކާމިނީހުޅަގުގެ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ގެ ކުށުގެ މައްސަލަ 05 ޤާޟީންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ބެންޗަކުން ބެލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް..

2019 ސެޕްޓެމްބަރ 13 ވާ ހުކުރު ދުވަހާއި 14 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު މަޖިލިސް، ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ޝަރީއަތުގެ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

2019 ސެޕްޓެމްބަރ 13 ވާ ހުކުރު ދުވަހާއި 14 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު މަޖިލިސް، ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ޝަރީއަތުގެ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާތީ، 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (ހުކުރު) ދުވަހާއި 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (ހޮނިހިރު) ދުވަހު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް، ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ޝަރީއަތުގެ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކްރިމިނަލް...

މއ.ކާމިނީހުޅަގުގެ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ގެ ކުށުގެ މައްސަލައިގެ  ޝަރީޢަތް ލައިވްކުރުމަށް ނިންމައިފި

މއ.ކާމިނީހުޅަގުގެ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ގެ ކުށުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ލައިވްކުރުމަށް ނިންމައިފި

މއ.ކާމިނީހުޅަގުގެ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލަމުން ގެންދާ މަނީލޯންޑްރިންގ ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަކީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އެމައްސަލައަކާމެދު ނުހަނު ބޮޑަށް އޮތް މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ...

ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ދެމީހަކު ދޫކޮށްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެތުރެމުންދާ ދޮގު ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ދެމީހަކު ދޫކޮށްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެތުރެމުންދާ ދޮގު ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް


WordPress Lightbox Plugin