Category Archives: Uncategorized

ގދ.ތިނަދޫ ބޮޑު މައްސަލައިގައިި މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ފުރި ތޮއްޖެހިފައި

08 ފެބުރުވަރީ 2012 ވަނަދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެއިމާރާތްތަކުގައި ހުޅުޖަހާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 89 މީހެއްގެ ތެރެއިން 81 މީހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފިއެވެ.  ކޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއެކުވެސް 06 ފަހަރު މަތިން މީހުން ވައްދައިގެން މައްސަލަކުރިއަށް ގެންގޮސް 81 މީހުންގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ވަނީ ނިމިފައެވެ. 81 މީހުންގެ ފުރަތަމަ … Continue reading

Posted in Uncategorized, ހަބަރު | Leave a comment

މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގައި ވ.ފެލިދޫ ޖަބުރޯލުމާގެ އިބްރާހީމް ޝިފާޙު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގައި ވ.ފެލިދޫ ޖަބުރޯލުމާގެ އިބްރާހީމް ޝިފާޙްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ 07 އޮކްޓޯބަރ 2011 ދުވަހު 18:50 އެހައިކަށްހައިއިރު، މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިންސް ފްލައިޓްއިން އިބްރާހީމް ޝިފާޙު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިއިރު، އިބްރާހީމް … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓު އަތުގައި ބެހެއްޓި މީހަކު ފަސްއަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓް އަތުގައި ބަހައްޓައި ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓް އެހެންމީހަކަށް ރައްދުކުރަން އުޅުނު މީހަކު 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ  05 ސެޕްޓެމްބަރ 2007 ވަނަ ދުވަހުގެ 20:30 ހާއިރު، ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ކެފޭއިން ސައިބުއިމަށްފަހުގައާއި، ހަމަ އެދުވަހުގެ 20:45 ހާއިރު، … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ފުލުުހުންގެ މީހަކަށް އިންޒާރުދިން ދެމީހަކު ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފުލުުހުންގެ މީހަކަށް ބިރު ދައްކާ އިންޒާރުދިން ދެމީހަކު ޖަލަށްލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ފާއިތުވިދިޔަ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ، ފުލުހުންގެ މީހަކަށް ބިރު ދެއްކި މައްސަލައެއްގައެވެ. މިޙާދިސާ ހިގާފައިވަނީ ލ.ގަން، މަތިމަރަދޫގައި ހުންނަ “ސެންޓްރަލް ޕާކް“ ރެސްޓޯރެންޓްގައި ފުލުހުންގެ ތިންމީހަކު  ކޮފީބޯން … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ޣައްޒާ ފަންޑަށް ކުރިމިނަލްކޯޓުން -/32021ރ.ހަދިޔާކޮށްފި.

“ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ޣައްޒާގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއިއެކު” މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަ ޣައްޒާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރުމަށް 07 އޮގަސްޓް 2014 ގައި ނިންމައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތުން -/32021ރ. (ބައްތިރީސްހާސް އެކާވީސް) ރުފިޔާ ވަނީ ޖަމާކުރެވިފައެވެ. އަދި މިފައިސާ މިހާރުވަނީ ޣައްޒާ ހެލްޕް ޓެލެތޯން ފަންޑާއި … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment