Category Archives: Uncategorized

މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ 14 ދުވަސްތެރޭ މައްސަލަބަލައި ނިންމައިފި

ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުމުގެ ޤާނޫނަށްގެނައި އިޞްލާޙާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މިބާވަތުގެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ 14 ދުވަސްތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަބައި ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ކޯޓުން މިއަދު ނިންމި މައްސަލައަކީ، މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގައި މ.ވެރާ މުޙައްމަދު ނަޞްރުގެ … Continue reading

Posted in Uncategorized, ހަބަރު | Leave a comment

ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލު ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ފާސްކޮށްފި

ކުރިމިނަލަކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި، ވަކީލުން ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުން ވަކިކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިއުޞޫލުފާސްކޮށްފައިވަނީ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނައަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ  22 ވީބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  ގާޟިންގެ  22 ވަނަ ޖަލްސާ ގައެވެ. މިއުޞޫލަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ގދ.ތިނަދޫ ބޮޑު މައްސަލައިގައިި މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ފުރި ތޮއްޖެހިފައި

08 ފެބުރުވަރީ 2012 ވަނަދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެއިމާރާތްތަކުގައި ހުޅުޖަހާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 89 މީހެއްގެ ތެރެއިން 81 މީހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފިއެވެ.  ކޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއެކުވެސް 06 ފަހަރު މަތިން މީހުން ވައްދައިގެން މައްސަލަކުރިއަށް ގެންގޮސް 81 މީހުންގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ވަނީ ނިމިފައެވެ. 81 މީހުންގެ ފުރަތަމަ … Continue reading

Posted in Uncategorized, ހަބަރު | Leave a comment

މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގައި ވ.ފެލިދޫ ޖަބުރޯލުމާގެ އިބްރާހީމް ޝިފާޙު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގައި ވ.ފެލިދޫ ޖަބުރޯލުމާގެ އިބްރާހީމް ޝިފާޙްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ 07 އޮކްޓޯބަރ 2011 ދުވަހު 18:50 އެހައިކަށްހައިއިރު، މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިންސް ފްލައިޓްއިން އިބްރާހީމް ޝިފާޙު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިއިރު، އިބްރާހީމް … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓު އަތުގައި ބެހެއްޓި މީހަކު ފަސްއަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓް އަތުގައި ބަހައްޓައި ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓް އެހެންމީހަކަށް ރައްދުކުރަން އުޅުނު މީހަކު 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ  05 ސެޕްޓެމްބަރ 2007 ވަނަ ދުވަހުގެ 20:30 ހާއިރު، ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ކެފޭއިން ސައިބުއިމަށްފަހުގައާއި، ހަމަ އެދުވަހުގެ 20:45 ހާއިރު، … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment