ޙަބަރު

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް މިދުވަސްކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް މިދުވަސްކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، 15 އެޕްރީލް 2020 އިން ފެށިގެން، ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނީ ގެއިންބޭރަށް ނުނިކުމެވޭގޮތަށް މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިމިވާ ޙާލަތުގައިވެސް، މި ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް ބޭއްވުމާއި، އެކި ކަންކަމަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނުމުގެ...

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ވަގުތު ތަކެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ވަގުތު ތަކެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާނުކުރުމުން، 19 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން  ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަދުލު އިންސާފުޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޚިދުމަތާއި ކޯޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައިވާތީ، މި ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަންދާމެދު ގޮތެއް...

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ޝަރީޢަތް ކުރުމާއިބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 06 ވަނަ ބާބަށް ޢަމަލުކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައި، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާއި ގުޅިގެން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ޢާންމުޞިއްޙަތުގެ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އަދި އެޤަވާޢިދަށް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކަށް އަޑުއަހަން ވަންނަ ނޫސްވެރިންނަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކަށް އަޑުއަހަން ވަންނަ ނޫސްވެރިންނަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް އަޑުއަހަން މީހުން ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއުސޫލުގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކަށް އަޑުއަހަން ވަންނަ ނޫސްވެރިންނަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދަޢުވާގެ ދެފަރާތުން ހެކިން ޙާޟިރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ޙާލަތުގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އެއްއަޑުއެހުން (ކޮންޓިނިއުސް ހިޔަރިންގ އެއް) ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ދަޢުވާގެ ދެފަރާތުން ހެކިން ޙާޟިރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ޙާލަތުގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އެއްއަޑުއެހުން (ކޮންޓިނިއުސް ހިޔަރިންގ އެއް) ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 142 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ”ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށްފަހު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެޝަރީޢަތް ކޮށް ނިންމަންވާނެ“ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، މިހާރުވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމުމަށްފަހު، ދެފަރާތާއި މަޝްވާރާކޮށް،...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބު – 2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބު – 2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ނުނިމި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުވެސް އެމައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ހިތްވާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މޯލްޑިވްސް އީކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މޯލްޑިވްސް އީކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާތަނަށް ކޭސްތައް މެނޭޖްކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ފައިލް ތަކެއްގައި ލިޔެގެންނެވެ. ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރުތަކާއި އެހެނިހެން އަމުރުތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހަދަމުން އައިސްފައިވަނީ މެނުއަލްކޮށް މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑްގައި ކޮންމެ އެއްޗެއް ވަކިވަކިން ލިޔެގެންނެވެ. ނަމަވެސް 01 ޖެނުއަރީ 2020 އިން ފެށިގެން އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމަކުން ކޭސް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކަށް ދީފައިވާ އަކުރުތައް ބަދަލުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކަށް ދީފައިވާ އަކުރުތައް ބަދަލުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކަށް ދީފައިވާ އަކުރުތައް ދެވިފައިވަނީ ވަކިތަރުތީބެއް ނެތި ކަމަށްވާތީ، އެހެން ކޯޓުތަކުގައި ވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތަށް އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ލައިވް ޓެލެކާސްޓް ކުރުމުގެ އުޞޫލު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ޢާންމުކޮށްގެން ނޫނީ ޝަރީޢަތްތައް ލައިވް ޓެލެކާސްޓް ނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ޓެލެކާސްޓް ކުރުމުގެ އުޞޫލު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ޢާންމުކޮށްގެން ނޫނީ އަލަށް ހިންގާ އެއްވެސް ޝަރީޢަތެއް ޓެލެކާސްޓް ނުކުރުމަށާއި،  މިހާރު ޓެލެކާސްޓް ކުރަން ފެށިފައިވާ މައްސަލައިގެ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ޓެލެކާސްޓް ކުރުމަށް އިޢްތިރާޟް ނުކުރާނަމަ، ޓެލެކާސްޓް ކުރުމަށާއި، ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ޓެލެކާސްޓް...


WordPress Lightbox Plugin