ޙަބަރު

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ އާ ގުޅޭ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ އާ ގުޅޭ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/16 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާއާ، “ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން” ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުމުގެ މަތިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފައްދާފައިވާ...

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯނު ވެއްދުމާގުޅޭ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯނު ވެއްދުމާގުޅޭ

ޖިނާއީ ޢަދުލު ނިޒާމުގެ ދުވެލި އަވަސްކޮށް ޒަމާނީ އުޞޫލުތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މި ކޯޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޅި އެންމެ މުހިންމު އެއްފިޔަވަޅަކީ، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 އިންފެށިގެން، ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު  ދިނުމަށް...

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 16ން 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 16ން 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 16އިން 31ގެ ނިޔަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަސް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަދުކުރި ނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް ބޭއްވުމާއި ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުން އެދިގެން ނެރެދޭ އަމުރުތައް ނެރުމުގެ މަސައްކަތްތައް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ މި ޙާލަތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ އާއި ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކޮށްގެން ހިންގޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރައްވާ ވަކީލުންނާ މުއާޞަލާތު ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް، މުއާޞަލާތު ކުރުން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި، ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް...

ދައުލަތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ

ދައުލަތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާނުކޮށްފައިވުމާއެކު، މިބަލި ފެތުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން އަތުންއަތަށް ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މިކޯޓަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތައް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން...

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

ބ. ތުޅާދޫ، ހިޔާވަހި، އުނައިސް އަޙްމަދުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިއްޔެ (22 ޖޫން 2020 ދުވަހު) ބޭއްވުނު ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލީހާއި، މިއަދު (23 ޖޫން 2020 ދުވަހު) ބޭއްވުނު ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލީހުގައި ކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތް، އޮޅުންއަރާފަދަ ގޮތަކަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި...

.ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ

.ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ކޯޓު ޑިސްއިންފެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، މިއަދާއި މާދަމާ (21 އަދި 22 ޖޫން 2020) ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް މިދުވަސްކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް މިދުވަސްކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، 15 އެޕްރީލް 2020 އިން ފެށިގެން، ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނީ ގެއިންބޭރަށް ނުނިކުމެވޭގޮތަށް މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިމިވާ ޙާލަތުގައިވެސް، މި ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް ބޭއްވުމާއި، އެކި ކަންކަމަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނުމުގެ...

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ވަގުތު ތަކެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ވަގުތު ތަކެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާނުކުރުމުން، 19 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން  ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަދުލު އިންސާފުޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޚިދުމަތާއި ކޯޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައިވާތީ، މި ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަންދާމެދު ގޮތެއް...

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ޝަރީޢަތް ކުރުމާއިބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 06 ވަނަ ބާބަށް ޢަމަލުކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައި، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާއި ގުޅިގެން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ޢާންމުޞިއްޙަތުގެ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އަދި އެޤަވާޢިދަށް...


WordPress Lightbox Plugin