ޙަބަރު

ދައުލަތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ

ދައުލަތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާނުކޮށްފައިވުމާއެކު، މިބަލި ފެތުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން އަތުންއަތަށް ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މިކޯޓަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތައް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން...

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

ބ. ތުޅާދޫ، ހިޔާވަހި، އުނައިސް އަޙްމަދުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިއްޔެ (22 ޖޫން 2020 ދުވަހު) ބޭއްވުނު ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލީހާއި، މިއަދު (23 ޖޫން 2020 ދުވަހު) ބޭއްވުނު ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލީހުގައި ކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތް، އޮޅުންއަރާފަދަ ގޮތަކަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި...

.ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ

.ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ކޯޓު ޑިސްއިންފެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، މިއަދާއި މާދަމާ (21 އަދި 22 ޖޫން 2020) ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް މިދުވަސްކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް މިދުވަސްކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، 15 އެޕްރީލް 2020 އިން ފެށިގެން، ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނީ ގެއިންބޭރަށް ނުނިކުމެވޭގޮތަށް މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިމިވާ ޙާލަތުގައިވެސް، މި ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް ބޭއްވުމާއި، އެކި ކަންކަމަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނުމުގެ...

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ވަގުތު ތަކެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ވަގުތު ތަކެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާނުކުރުމުން، 19 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން  ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަދުލު އިންސާފުޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޚިދުމަތާއި ކޯޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައިވާތީ، މި ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަންދާމެދު ގޮތެއް...

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ޝަރީޢަތް ކުރުމާއިބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 06 ވަނަ ބާބަށް ޢަމަލުކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައި، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާއި ގުޅިގެން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ޢާންމުޞިއްޙަތުގެ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އަދި އެޤަވާޢިދަށް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކަށް އަޑުއަހަން ވަންނަ ނޫސްވެރިންނަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކަށް އަޑުއަހަން ވަންނަ ނޫސްވެރިންނަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް އަޑުއަހަން މީހުން ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއުސޫލުގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތަކަށް އަޑުއަހަން ވަންނަ ނޫސްވެރިންނަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދަޢުވާގެ ދެފަރާތުން ހެކިން ޙާޟިރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ޙާލަތުގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އެއްއަޑުއެހުން (ކޮންޓިނިއުސް ހިޔަރިންގ އެއް) ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ދަޢުވާގެ ދެފަރާތުން ހެކިން ޙާޟިރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ޙާލަތުގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އެއްއަޑުއެހުން (ކޮންޓިނިއުސް ހިޔަރިންގ އެއް) ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 142 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި “ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށްފަހު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެޝަރީޢަތް ކޮށް ނިންމަންވާނެ” ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، މިހާރުވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމުމަށްފަހު، ދެފަރާތާއި މަޝްވާރާކޮށް،...

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބު – 2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބު – 2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ނުނިމި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުވެސް އެމައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ހިތްވާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


WordPress Lightbox Plugin