Category Archives: Uncategorized

ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ސަސްޕެންޑުކުރަން ނިންމުން

ދައުލަތުން ސ.މީދޫ / އަލިވާގެ، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، 18 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މިކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމާގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން މިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލާގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، ސ.މީދޫ / … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ސ.މީދޫ / އަލިވާގެ، ޢަބްދުﷲ  ސަޢީދުގެ  މައްޗަށް މިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، 18 މާރިޗު 2018 ދުވަހު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ނިމުމުން، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައިވާ ވާހަކައަކީ ކަނޑައެޅިގެން … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީން ރިސެސްއަށް

މި އަހަރު ޖޫން މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  މިގޮތަށް ނިންމުމުން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން … Continue reading

Posted in Uncategorized, ހަބަރު | Leave a comment

2016 ވަނަ އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަ މިކޯޓަށް ބަލައިގަނެފި

ޕްރެސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަހަރު މިހާތަނަށް 1563 މައްސަލަ މިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރު މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 806 މައްސަލައާ އަޅާ ބަލާއިރު، 757 އިތުރު އަދަދެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ މުޅިން އަލަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ. މަދުންނަމަވެސް މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ކުރިން ހުށަހަޅައި އަނބުރާ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ގ.ކެނެރީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

17 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ހާއިރު، ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ރ.ހުޅުދުއްފާރު / ބަހާރުގެ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްކަމުގައިވާ ކ.ގިރިފުއްޓަށް ގަދަކަމުން ގެންގޮސް، ފޮރުވާފައި ބެހެއްޓި މައްސަލައިގާއި އެއިރު ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13(ތޭރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment