Category Archives: Uncategorized

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީން ރިސެސްއަށް

މި އަހަރު ޖޫން މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  މިގޮތަށް ނިންމުމުން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން … Continue reading

Posted in Uncategorized, ހަބަރު | Leave a comment

2016 ވަނަ އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަ މިކޯޓަށް ބަލައިގަނެފި

ޕްރެސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަހަރު މިހާތަނަށް 1563 މައްސަލަ މިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރު މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 806 މައްސަލައާ އަޅާ ބަލާއިރު، 757 އިތުރު އަދަދެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ މުޅިން އަލަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ. މަދުންނަމަވެސް މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ކުރިން ހުށަހަޅައި އަނބުރާ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ގ.ކެނެރީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

17 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ހާއިރު، ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ރ.ހުޅުދުއްފާރު / ބަހާރުގެ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްކަމުގައިވާ ކ.ގިރިފުއްޓަށް ގަދަކަމުން ގެންގޮސް، ފޮރުވާފައި ބެހެއްޓި މައްސަލައިގާއި އެއިރު ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13(ތޭރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ 14 ދުވަސްތެރޭ މައްސަލަބަލައި ނިންމައިފި

ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުމުގެ ޤާނޫނަށްގެނައި އިޞްލާޙާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މިބާވަތުގެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ 14 ދުވަސްތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަބައި ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ކޯޓުން މިއަދު ނިންމި މައްސަލައަކީ، މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގައި މ.ވެރާ މުޙައްމަދު ނަޞްރުގެ … Continue reading

Posted in Uncategorized, ހަބަރު | Leave a comment

ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލު ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ފާސްކޮށްފި

ކުރިމިނަލަކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި، ވަކީލުން ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުން ވަކިކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިއުޞޫލުފާސްކޮށްފައިވަނީ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނައަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ  22 ވީބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  ގާޟިންގެ  22 ވަނަ ޖަލްސާ ގައެވެ. މިއުޞޫލަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment