Author: Criminal Court

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުން – ޢަލީ ރާޝިދު، ޖަބްރޯލްގަސްދޮށުގެ / އއ.ރަސްދޫ

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުން – ޢަލީ ރާޝިދު، ޖަބްރޯލްގަސްދޮށުގެ / އއ.ރަސްދޫ

618/Cr-C/2020    

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަޞްދުގައި އަތްލުން – ސަހަޖަން / ބަނގްލަދޭޝް

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަޞްދުގައި އަތްލުން – ސަހަޖަން / ބަނގްލަދޭޝް

697/Cr-C/2020 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިނުވަނީ މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ބަނގްލަދޭޝް / ސަހަޖަން 2020 ސެޕްޓެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30 އަހައިކަށްހައިއިރު، [ކުއްޖާ 1] ގެއަށް ހެދުމެއް ފަތިޖަހަން ގޮސް، ކުއްޖާގެ މިންނަގަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ ކުއްޖާގެ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޝަމްރޫޙް، މާލެ / ގ. ޑްރޫޕް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޝަމްރޫޙް، މާލެ / ގ. ޑްރޫޕް

145-B3/SHN/(34،37-2021)/2023/02

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – މުޙައްމަދު ރާފިލް ރިޔާޟް، ބ.ކަމަދޫ / ސުވާސާގެ

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – މުޙައްމަދު ރާފިލް ރިޔާޟް، ބ.ކަމަދޫ / ސުވާސާގެ

513/Cr-C/2019      

މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން – ޙުސައިން ނަބީލް އާއި އަޙްމަދު ނަބީޙު މޫސާ އަދި މުޙައްމަދު ނަޖާޙު މޫސާ

މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން – ޙުސައިން ނަބީލް އާއި އަޙްމަދު ނަބީޙު މޫސާ އަދި މުޙައްމަދު ނަޖާޙު މޫސާ

407/Cr-C/2022  

މަޤުބޫލު ސަބަަބެއް ނެތި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ޢާއްމު ތަނެއްގައި ގެންގުޅުން – އަޙްމަދު ނަބީޙު މޫސާ އާއި ޙުސައިން ނަބީލް އަދި މުޙައްމަދު ނަޖާޙު މުސާ

މަޤުބޫލު ސަބަަބެއް ނެތި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ޢާއްމު ތަނެއްގައި ގެންގުޅުން – އަޙްމަދު ނަބީޙު މޫސާ އާއި ޙުސައިން ނަބީލް އަދި މުޙައްމަދު ނަޖާޙު މުސާ

406/Cr-C/2022

އެހެން މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން – އިބްރާހިމް ޚަލީލް، ދިލާސާގެ / ށ.ޅައިމަގު

އެހެން މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން – އިބްރާހިމް ޚަލީލް، ދިލާސާގެ / ށ.ޅައިމަގު

1373/Cr-C/2017        


WordPress Lightbox Plugin