Author: Criminal Court

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ދެކުލައަރާގެ / ސ.ހިތަދޫ

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ދެކުލައަރާގެ / ސ.ހިތަދޫ

671/Cr-C/2022

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޢަބްދުއްޝަކޫރު، މ.ރަންސަވާ / މާލެ

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޢަބްދުއްޝަކޫރު، މ.ރަންސަވާ / މާލެ

738/Cr-C/2022


WordPress Lightbox Plugin