Author: Criminal Court

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން – މުޙައްމަދު އަފްލާޙް ޢަބްދުﷲ، ސުވާސާގެ / ޅ.ހިންނަވަރު

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން – މުޙައްމަދު އަފްލާޙް ޢަބްދުﷲ، ސުވާސާގެ / ޅ.ހިންނަވަރު

43/Cr-C/2021

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – އަޙްމަދު ސިރާޖު، މއ.ހިންނަވަރުހުޅަގުބައި / މާލެ

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – އަޙްމަދު ސިރާޖު، މއ.ހިންނަވަރުހުޅަގުބައި / މާލެ

106/Cr-C/2021

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ސިރާޖު، މއ.ހިންނަވަރުހުޅަގުބައި / މާލެ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ސިރާޖު، މއ.ހިންނަވަރުހުޅަގުބައި / މާލެ

661/Cr-C/2018

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝިޔާޛު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 05-ޖީ-124

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝިޔާޛު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 05-ޖީ-124

145-B7/SHN/(916-2019)/2022/22  

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން – އިބްރާހީމް ޖަޒްލާން އަޙްމަދު، އަހްރާމް / ރ.މަޑުއްވަރީ

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން – އިބްރާހީމް ޖަޒްލާން އަޙްމަދު، އަހްރާމް / ރ.މަޑުއްވަރީ

734/Cr-C/2018


WordPress Lightbox Plugin