Author: Criminal Court

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުން – މުޙައްމަދު ޝަނޫން އަދި ޢަލީ ސިފާމް

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުން – މުޙައްމަދު ޝަނޫން އަދި ޢަލީ ސިފާމް

325/Cr-C/2015

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – މުޙައްމަދު ޙާރިޘް، މަޑުލު / ތ.ކިނބިދޫ

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – މުޙައްމަދު ޙާރިޘް، މަޑުލު / ތ.ކިނބިދޫ

117/Cr-C/2021


WordPress Lightbox Plugin