Author: Criminal Court

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްދުގައި އަތްލުން – ސާޖުރު މިއާ / ބަނގުލަދޭޝް

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްދުގައި އަތްލުން – ސާޖުރު މިއާ / ބަނގުލަދޭޝް

600/Cr-C/2020 މިމައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރެއް ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން – ޙައްސާނު ޢަލީ، ގުލްދަސްތާގެ / ގދ.ރަތަފަންދޫ

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރެއް ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން – ޙައްސާނު ޢަލީ، ގުލްދަސްތާގެ / ގދ.ރަތަފަންދޫ

353/Cr-C/2019 މިމައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ޙުކުމް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްތުގައި އަތްލުން – ޙައްސާނު ޢަލީ، ގުލްދަސްތާގެ / ގދ.ރަތަފަންދޫ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްތުގައި އަތްލުން – ޙައްސާނު ޢަލީ، ގުލްދަސްތާގެ / ގދ.ރަތަފަންދޫ

351/Cr-C/2019 މިމައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ޙުކުމް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ޒާހިރު، އަތިރީއާގެ / ރ.މީދޫ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޙްމަދު ޒާހިރު، އަތިރީއާގެ / ރ.މީދޫ

752/Cr-C/2020

ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – ބަބުލް މިއަހް / ބަނގްލަދޭޝް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – ބަބުލް މިއަހް / ބަނގްލަދޭޝް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

524/Cr-C/2020

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – އާމިނަތު ޝާދިޔާ، އެބޫމާގެ / ށ.ފޯކައިދޫ

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – އާމިނަތު ޝާދިޔާ، އެބޫމާގެ / ށ.ފޯކައިދޫ

348/Cr-C/2017


WordPress Lightbox Plugin