Author: Criminal Court

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެމް ބޯޑު މާލަމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތާއި 2 ނަންބަރު ގޭޓް ބޭރު ފަރާތުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެމް ބޯޑު މާލަމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތާއި 2 ނަންބަރު ގޭޓް ބޭރު ފަރާތުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2023/11

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތަކުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތަކުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2023/06

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – އަޙްމަދު ސިރާޖް، މއ.ހިންނަވަރުހުޅަގުބައި / މާލެ

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން – އަޙްމަދު ސިރާޖް، މއ.ހިންނަވަރުހުޅަގުބައި / މާލެ

11/Cr-C/2023


WordPress Lightbox Plugin