Author: Criminal Court

އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން – ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ރަފީޢު، ޖަވާހިރުވާދީ / މ.ރަތްމަންދޫ

އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން – ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ރަފީޢު، ޖަވާހިރުވާދީ / މ.ރަތްމަންދޫ

529/Cr-C/2022 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 411 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (1) ވަނަ...

އޮރިޔާންކާޑު ހެދުން – މުޙައްމަދު ނަބީލް، ގ.ކަމަރާގެ / މާލެ

އޮރިޔާންކާޑު ހެދުން – މުޙައްމަދު ނަބީލް، ގ.ކަމަރާގެ / މާލެ

644/Cr-C/2021 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – މުޙައްމަދު ނަބީލް، 2021 އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ތެރޭގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމުގައިވާ ޓިކްޓޮކް މެދުވެރިކޮށް މީނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ދައްކައި، ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު...

އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން – މުޙައްމަދު ނަބީލް، ގ.ކަމަރާގެ / މާލެ

އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން – މުޙައްމަދު ނަބީލް، ގ.ކަމަރާގެ / މާލެ

643/Cr-C/2021 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – މުޙައްމަދު ނަބީލް، 2021 އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ތެރޭގައި މީނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން އެހެން މީހުންނަށް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލައަށް ބަރަހަނާވެ، އޮރިޔާން ކާޑު އުފައްދައި، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް...

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – މުޙައްމަދު ޝިނާން އިބްރާހީމް އަދި ޢަލީ އަޙްމަދު

ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން – މުޙައްމަދު ޝިނާން އިބްރާހީމް އަދި ޢަލީ އަޙްމަދު

1062/Cr-C/2016

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން – އިބްރާހީމް ޝަރީފު، މ.ވައިޓްފިޝް / މާލެ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން – އިބްރާހީމް ޝަރީފު، މ.ވައިޓްފިޝް / މާލެ

497/Cr-C/2022

ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން – ސުޢައިދު މުޙައްމަދު، ކީރަންމާގެ / ގދ.ތިނަދޫ

ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން – ސުޢައިދު މުޙައްމަދު، ކީރަންމާގެ / ގދ.ތިނަދޫ

1031/Cr-C/2017

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން – މުޙައްމަދު ރާމިޒް، ފެންފިޔާޒުގެ / އއ.ފެރިދޫ

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން – މުޙައްމަދު ރާމިޒް، ފެންފިޔާޒުގެ / އއ.ފެރިދޫ

207/Cr-C/2020


WordPress Lightbox Plugin