Author: Criminal Court

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – ޙަމްދޫން އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 2069 / މާލެ އަދި އަޙްމަދު ވަސްމީ، ސްނޯވައިޓް / ކ.ކާށިދޫ

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – ޙަމްދޫން އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 2069 / މާލެ އަދި އަޙްމަދު ވަސްމީ، ސްނޯވައިޓް / ކ.ކާށިދޫ

522/Cr-C/2021

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޝާހީން، ވިނަރެސް / ތ.ގުރައިދޫ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޝާހީން، ވިނަރެސް / ތ.ގުރައިދޫ

145-B7/AM/(2021)/12

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ލޫޠު، ރަންގަލް / ގދ.ތިނަދޫ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ލޫޠު، ރަންގަލް / ގދ.ތިނަދޫ

145-B6/AM/(2021)/22

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޝާނިޔާ އިބްރާހީމް، މއ.ހަސްލަތު / މާލެ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޝާނިޔާ އިބްރާހީމް، މއ.ހަސްލަތު / މާލެ

145-B6/AM/(2021)/21

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރަޝީދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-45 / މާލެ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރަޝީދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-45 / މާލެ

145-B6/AM/(2021)/20

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިސްމާޢީލް ޝަރީފް، ވައިޓްރޯސް / ތ.ތިމަރަފުށި

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިސްމާޢީލް ޝަރީފް، ވައިޓްރޯސް / ތ.ތިމަރަފުށި

145-B6/AM/(2021)/19


WordPress Lightbox Plugin