Author Archives: media

އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާއަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި!

ދައުލަތުން ކ. މާލެ / ހ. ފެހިފަށުވިގެ އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށުގައި 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. ދައުލަތުން އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ހދ. މަކުނުދޫ / އެންދެރިމާގެ ޢަލީ ނަޝީދުގެ ފިހާރައެއްކަމުގައިވާ ”ފްރޭން ޓްރޭޑާރސް” އިން … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ކެރަމް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެރަމް މުބާރާތް ނިމިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ސާމިހާއާއި، ކޯޓު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލްއެވެ. މިމެޗް 03 ސެޓް 02 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލެވެ.  މިމުބާރާތުގެ ޑަބަލްސް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޤާޟީ މުހްތާޒް މުޙްސިންއާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ … Continue reading

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމު ތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިއަދު (09 ޖޫން 2014)08:30 ން 09:30 އަށް ވޯޓުލުން ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ވޯޓް ލުމުގައި ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ ވަނީ … Continue reading

Posted in ހަބަރު | Leave a comment