Author Archives: media

ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ސަސްޕެންޑުކުރަން ނިންމުން

ދައުލަތުން ސ.މީދޫ / އަލިވާގެ، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، 18 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މިކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމާގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން މިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލާގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، ސ.މީދޫ / … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ސ.މީދޫ / އަލިވާގެ، ޢަބްދުﷲ  ސަޢީދުގެ  މައްޗަށް މިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، 18 މާރިޗު 2018 ދުވަހު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ނިމުމުން، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައިވާ ވާހަކައަކީ ކަނޑައެޅިގެން … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2016 ވަނަ އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަ މިކޯޓަށް ބަލައިގަނެފި

ޕްރެސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަހަރު މިހާތަނަށް 1563 މައްސަލަ މިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރު މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 806 މައްސަލައާ އަޅާ ބަލާއިރު، 757 އިތުރު އަދަދެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ މުޅިން އަލަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ. މަދުންނަމަވެސް މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ކުރިން ހުށަހަޅައި އަނބުރާ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ

22ފެބްރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ކުށުގެރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކް ބާދީ އަރިސްކުރަން

Posted in Uncategorized | Leave a comment