Author Archives: media

2016 ވަނަ އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަ މިކޯޓަށް ބަލައިގަނެފި

ޕްރެސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަހަރު މިހާތަނަށް 1563 މައްސަލަ މިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރު މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 806 މައްސަލައާ އަޅާ ބަލާއިރު، 757 އިތުރު އަދަދެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ މުޅިން އަލަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ. މަދުންނަމަވެސް މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ކުރިން ހުށަހަޅައި އަނބުރާ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ

22ފެބްރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ކުށުގެރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކް ބާދީ އަރިސްކުރަން

Posted in Uncategorized | Leave a comment

އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާއަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި!

ދައުލަތުން ކ. މާލެ / ހ. ފެހިފަށުވިގެ އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށުގައި 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. ދައުލަތުން އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ހދ. މަކުނުދޫ / އެންދެރިމާގެ ޢަލީ ނަޝީދުގެ ފިހާރައެއްކަމުގައިވާ ”ފްރޭން ޓްރޭޑާރސް” އިން … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ކެރަމް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެރަމް މުބާރާތް ނިމިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ސާމިހާއާއި، ކޯޓު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލްއެވެ. މިމެޗް 03 ސެޓް 02 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލެވެ.  މިމުބާރާތުގެ ޑަބަލްސް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޤާޟީ މުހްތާޒް މުޙްސިންއާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ … Continue reading

Posted in ހަބަރު | Leave a comment