ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ޖޫން 16 އިން 30 ޖޫންއަށް

ކޯޓު ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 16DSC_1564 ޖޫން 2015 އިންފެށިގެން 30 ޖޫން 2015 ގެ ނިޔަލަށް ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޯޓް ރިސެސްއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާމީހުންގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ކޯޓު ސާފްކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

“ސާފުDSC_1701 ކޯޓު މަގޭ ކޯޓު” މިނަމުގައި މިއަހަރުވެސް ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ކޯޓް ސާފްކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކޮއްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސްޤާޟީ އާއި މުވަޒަފުން ބައިވެރިވެގެން މިއަދު ހިންގި މިހަރަކާތަކީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާ އެއްބައެއްވަންތަކަން އާލާކުރުމަށާއި، ކޯޓުގެ މަސައްކަތު މާޙައުލަކީ ސާފްތާހިރު މައުހައުލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭވުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތެކެވެ.

މިއަދު (06 ޖޫން 2015) މިހަރަކާތް ފެށުނީ ހެނދުނު 10:00 އެއް ޖެހިއިރު މިކޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި، އިސްޤާޟީއާއިއެކުDSC_1777 ގުރޫޕްފޮޓޯނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހުގައެވެ. އަދި މެންދުރު އެއްގަޑިއިރު ހުސްވަގުކޮޅަކަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލީ ހަވީރު 04:00 އަށެވެ.

ކޮށްމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާމުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ މިހަރަކާތަކީ ކޯޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަ އާލާކުރުމަށާއި، ކޯޓުގެ މަސައްކަތު މާޙައުލަކީ ސާފްތާހިރު މައުހައުލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭވުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތެކެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި މަޞްދޫޤް ދިހައަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ސ. ހުޅުދޫ އޯކިޑުފެހި މަޞްދޫޤްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގައި މަޞްދޫޤް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ދިހައަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ސ. ހުޅުދޫ އޯކިޑުފެހި މަޞްދޫޤް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ދިހައަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 2012 އޭޕްރީލް 01 ވަނަ ދުވަހު މ. ސިލްވަރޝާރކް ގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އެގެއަށް ގޮސް، މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު، މަޞްދޫޤްއާއި އިތުރު މީހަކާއެކު އެކޮޓަރީގައި ހުއްޓާ ފެނިގެން، އެދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން އުޅުނު ވަގުތު މަޞްދޫޤް ލައިގެންހުރި ޖިންސްގެ ކަނާތް ފަރާތު ކުރިމަތީ ޖީބުން 10ގުޅައިގެ ބޭސްކާޑެއް ނަގައި މަޞްދޫޤް ހުރި ދިމާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލާފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއެވެ. އަދި އެ 10 ގުޅަ ބޭހުގައި 1.2260 ގްރާމް ނައިޓްރަޒިޕާމް ހުރިކަމަށް އެތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓުންވެސް އެނގެއެވެ.

މިޙާދިޘާގައި މަޞްދޫޤްގެ އަތުން ފެނުނު ނައިޓްރަޒިޕާމް އަކީ ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާ އެއްޗެއްކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ޖަދުވަލު 2ގައި ހިމެނޭ ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ބާވަތެކެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވަނީ، ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް، ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި، ހުއްދަދެވިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިންހުރެއްޖެނަމަ، އެއެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި ހުރީ އެ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމަށް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރ 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 140 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  އަދި ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެފަދަ ކުށެއްކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/50,000ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އިން ފެށިގެން -/1,000,000ރ (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ)އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ކަމަށް އެމާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައެވ

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ޙަސަން ފަރީދު މެރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ޏ. ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން، އާސްމާނުގެ ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު ޤަޞްދުގައި މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ޏ. ފުވައްމުލައް ކަރަންކާއާގެ ޙަސަން ފަރީދު މެރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ޙަސަން ފަރީދުމެރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، 27 ޖެނުއަރީ 2010 ދުވަހުގެ 21:30 ހައިއިރު، ޏ. ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން ބޮޑުފަންނުމަގާއި ބަހާރުމަގާ ގުޅޭ ހަތަރު އަގޮޅި އަށް ޙަސަން ފަރީދު، އިތުރު ބަޔަކާއެކު ގޮސް، ޏ. ފުވައްމުލައް، ކެއުފިނިގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ފަޅުގޭގެ ފާރުބުރިމަތީގައި ތިބި މީހުންގެތެރެއިން ޏ. ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން، އާސްމާނުގެ ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ މެއާއި ދިމާލުން ކަނާތު އަރިކަށްޓަށް ޙަސަން ފަރީދުގެ ކަނާތުގައި އޮތް ވަޅިން ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ ކަނާތު އަރިކަށްޓަށް ހެރުމުގެެ ސަބަބުން ޢަބްދުﷲ ޝުހާދަށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް 28 ޖެނުއަރީ 2010 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު ނިޔާވެފައިވާތީއެވެ.

މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައިވަނީ ދައުލަތުންކޮށްފައިވާ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އަށް ހަސަންފަރީ އިންކާރުކުރާއިރު،  ޙާދިސާ ހިނގިތަނަށް ހަސަންފަރީދު ދިޔަކަމާއި، ހަސަންފަރީދަކީކާކުކަން އެނގޭކަމާއި، ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ ގަޔަށް ޙަސަން ފަރީދު ވަޅިޖެހިކަމާއި، ވަޅިޖެހި މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަން، ދައުލަތުގެފަރާތުން ހުށަހެޅިހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެގެން އޮންނަކަމަށެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ޝުހާދަށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 28 ޖެނުއަރީ 2010 ދުވަހު، ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު ނިޔާވެފައިވާކަން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއ،ި ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ މަރުފޯމުން އެގެން އޮތުމުން، ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުން ޙަސަން ފަރީދު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅާކަމަށެވެ.

 އަބުދު ﷲ ޝުހާދުގެ ވާރުތަވެރިންކަމަށްވާ އަބުދު ﷲ ޝުހާދުގެ ބައްޕަ (މުހައްމަދު ހުސައިނު) އާއި އޭނާގެ މަންމަ (ޚަދީޖާ މުހައްމަދު) ބޭނުންވަނީ އެދެމަފިރިންގެ ދަރިފުޅު އަބުދު ﷲ ޝުހާދު މަރާލިމީހާގެ ކިބައިން ޤިޞާސްހިފަންކަން، ޢަބުދު ﷲ ޝުހާދުގެ ބައްޕަ (މުހައްމަދުޙުސައިން) އާއި އޭނާގެ މަންމަ (ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު) ގެ ބަޔާނަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތުމާއި، ޝަރޫޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަމާއްދާގެ (ހ) ގައިބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، އެމާއްދާގެ (ރ) ގައި މިފަދަ ކުށުގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެކުށްކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ އިސްލާމީ ޝަރިއަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ،ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަމާއްދާގެ (ރ)ގެދަށުން ޏ. ފުވައްމުލައް ކަރަންކާއާގެ ޙަސަން ފަރީދުމެރުމަށް ޙުކުމްކުރާކަމަށެވެ.>>>> ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކިލިބިފައިނުވާތީ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެކުށް މުޙައްމަދު ނަޖާޙުގެ މައްޗަށް ސާބިތެއްނުވި

20 ޑިސެމްބަރ 2009 ދުވަހުން ފެށިގެން މ.ކުރަހާގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގައި މުޙައްމަދު ނަޖާޙުއާއި ލ.ގަން ތުނޑި ހުރަވީ މަރްޔަމް ޝީރީން އުޅުނު އުޅުމުގައި މުޙައްމަދު ނަޖާޙު، މަރްޔަމް ޝީރީން މަރާލުލާފައިވާކަމަށްބުނެ، ލ.ކަޅައިދޫ އޯޝަންވިލާ މުޙައްމަދު ނަޖާޙުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެކުށް މުޙައްމަދު ނަޖާޙްގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ލ.ކަޅައިދޫ އޯޝަންވިލާ މުޙައްމަދު ނަޖާޙްގެ މައްޗަށް ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާވަރުގެ ހެކިހުށަހަޅާފައިނުވާތީއެވެ.>>>> ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment