ފުލުުހުންގެ މީހަކަށް އިންޒާރުދިން ދެމީހަކު ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފުލުުހުންގެ މީހަކަށް ބިރު ދައްކާ އިންޒާރުދިން ދެމީހަކު ޖަލަށްލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ފާއިތުވިދިޔަ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ، ފުލުހުންގެ މީހަކަށް ބިރު ދެއްކި މައްސަލައެއްގައެވެ.

މިޙާދިސާ ހިގާފައިވަނީ ލ.ގަން، މަތިމަރަދޫގައި ހުންނަ “ސެންޓްރަލް ޕާކް“ ރެސްޓޯރެންޓްގައި ފުލުހުންގެ ތިންމީހަކު  ކޮފީބޯން ތިއްބައެވެ. ފުލުހުންނަށް ބިރުދައްކާ އިންޒާރުދިނުމުގެ މިޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ލ.ގަން ހެމަރހެޑް އަޝްފާޤް ޢަބްދުލްޙަކީމްއާއި، ލ.ގަން ވިލާ ޙުސައިން ޢާޠިފްއެވެ.

މިދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ރ)ގެ ދަށުންނެވެ. މިދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ މިދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކު  06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ޣައްޒާ ފަންޑަށް ކުރިމިނަލްކޯޓުން -/32021ރ.ހަދިޔާކޮށްފި.

“ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ޣައްޒާގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއިއެކު” މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެDSC_0993 މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަ ޣައްޒާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރުމަށް 07 އޮގަސްޓް 2014 ގައި ނިންމައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތުން -/32021ރ. (ބައްތިރީސްހާސް އެކާވީސް) ރުފިޔާ ވަނީ ޖަމާކުރެވިފައެވެ. އަދި މިފައިސާ މިހާރުވަނީ ޣައްޒާ ހެލްޕް ޓެލެތޯން ފަންޑާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސް ދެއްވީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަނިކުއާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނާދިރާ ޢަބްދުﷲއާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޙަބީބުއާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޞާބިރާ ޢަލީއެވެ. މިފައިސާއާއި ޣައްޒާ ހެލްޕް ޓެލެތޯން ފަންޑުގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެފައިވަނީ ޓީ.ވީ.އެމްގެ ލޮބީތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކައުންޓަރުންނެވެ.

މިފަދަ ދީނީ، އިންސާނީ އަދި ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޟިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް މިފުރުޞަތުގައި ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުތަމުރީނުދީ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާDSC_7831 މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގުރާމް 10 އޮގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

 03 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގުރާމްގައި ވެރިންގެ ލެވަލުން 16  މުވައްޒަފުންނާއި އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް ލެވަލުން 53 މުވަޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ޕްރައިމް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގުރާމްގައި ކިޔާވާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮށްމެދުވަހެއްގެ ހަވީރުއާއި، ރޭގަޑުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ލެއްޗަރާއިންނެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކުރިމިނަލް ކޯޓު މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ޣައްޒާ ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި

DSC_768207 އޮގަސްޓް 2014 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު (މިއަދު) މި ކޯޓުގެ އިސްގާޟީއާއި މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި

ޣައްޒާގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގައި “ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ޣައްޒާގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާއި، އުޚުތުންނާއިއެކު” މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާފިއެވެ.

އެގޮތުން ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަ ޣައްޒާ ފަންޑަށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

“ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ޣައްޒާގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާއި، އުޚުތުންނާއިއެކު” މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޞީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ވަނީ “ހެލްޕްގާޒާ ޓެލެތޯން”ގެ ހަރަކާތްތަށް މިކޯޓުގައި މިއަދުގެ 14:00 ގައި ފައްޓަވާދެއްވާފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގައި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި (442.9000 ގްރާމް ކެނެބިސް)ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގައި ސ.މަރަދޫ، ބޯޅަދަނޑުގެ މުޙައްމަދު ލިއުޝާން އެއްލައްްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. އަދި މި މައްސލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ އަނެއް ތިންމީހުން ކަމަށްވާ މ.ހަތިކަނޑު އަޙްމަދު މޫސާއާއި، މ.ސޭންޑީހޮލޯ ޢަބްދުﷲ އިނާޒްއާއި، މ.ހަތިކަނޑު ޢަލީ މޫސާގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތުނުވާކަމަށައި، އަޙްމަދު މޫސާއާއި، ޢަބްދުﷲ އިނާޒްއާއި، ޢަލީ މޫސާގެ މައްޗަށް ކުއެްސާބިތުވާވަރަށް ކާފީހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް މިއަދުކުރި ޙުކުމުގައިވެއެވެ.

މ.ހަތިކަނޑު އަޙްމަދު މޫސާއާއި، ސ.މަރަދޫ، ބޯޅަދަނޑުގެ މުޙައްމަދު ލިއުޝާންއާއި، މ.ސޭންޑީހޮލޯ ޢަބްދުﷲ އިނާޒްއާއި، މ.ހަތިކަނޑު ޢަލީ މޫސާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ 12 ޑިސެމްބަރު 2012 ދުވަހުގެރޭ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، ފުލުހުން މ.އޯކިޑްހައުސްގޭގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބަލައި ފާސްކުރަން ގޮސް އެފަންގިފިިލާއަށް އެރިއިރު، މުޙައްމަދު ލިއުޝާންއާއި، އަޙްމަދު މޫސާއާއި، ޢަބްދުﷲ އިނާޒްއާއި، ޢަލީ މޫސާ އެފަންގިފިލާގައި ތިއްބާ ފެނިގެން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް، މިމީހުންގެ ޙާޟިރުގައި އެފަންގިފިލާ ބަލައިފާސްކުރިއިރު، އެފަންގިފިލާގެ ކޮޓަރިތެރޭގައި ހުރި އަލަމާރި މަތީގައި އޮތް ޕެރިސްވެލީ ބްރޭންޑްގެ ކޮތަޅެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ރަބަރު ޕެކެޓުގައި 442.9000 ގްރާމް ކެނެބިސް ހުރިކަމަށް އޭގެ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓުން ދައްކާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އަޙްމަދު މޫސާއާއި މުޙައްމަދު ލިއުޝާންއާއި ޢަބްދުﷲ އިނާޒްގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާ ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެކެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment