މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ

ކ.މާލެ/ ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިކޯޓުންވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ދަޢުވާލިބޭ ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޭނާގެ ދިފާޢީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ކޯޓަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.

އެގޮތުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ މިކޯޓުގައި އުފުލި ދުވަހުން ފެށިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ބަޔާންތަކުގައި ސޮއި ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެ މުހައްމަދު ނަޝީދު އޭނާގެ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ދިފާޢީ ވަކީލުންނަށް ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ފޯނުން ގުޅާ އެންގުމުންވެސް ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެފައި ނުވެއެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވުނީވެސް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވައިގެންކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތުގެ މަތިން ވަކީލުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ބަޔާންތައް ކިޔާ ހުރިހާ ވަކީލުން ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށް ނިންމާފައިވަނީ 18 މާރޗް 2015 ވީ ބުދަ ދުވަހުކަމަށްވުމާއެކު، މިމައްސަލާގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު ދޫކުރެވިފައިވަނީ 19 މާރޗް 2015 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

އަދި އިސްވެ ދެންނެވި ފަދައިން މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެހެން މީހަކު ބަޔާނުގައި ސޮއިނުކޮށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލާގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓު މިހާތަނަށް ދޫކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ވީމާ، އެމައްސަލާގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓު ދޫކުރުން ލަސްވެފައިވާނަމަ، އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވެފައިވަނީ މިކޯޓުން ކުރަންޖެހުނުކަމެއް، ނުކޮށްދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ނޫންކަމާއި، މުޙައްމަދު  ނަޝީދުއާއި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވާތީ އެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގަމެވެ.

23 މާރޗް 2015

Posted in ނޫސްބަޔާން | Leave a comment

ގ.ކެނެރީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

17 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ހާއިރު، ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ރ.ހުޅުދުއްފާރު / ބަހާރުގެ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްކަމުގައިވާ ކ.ގިރިފުއްޓަށް ގަދަކަމުން ގެންގޮސް، ފޮރުވާފައި ބެހެއްޓި މައްސަލައިގާއި އެއިރު ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13(ތޭރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ކ.މާލެ / ގ.ކެނެރީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރި ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައިވަނީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ރ.ހުޅުދުއްފާރު / ބަހާރުގެ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނިންމައި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މެދުވެރިކޮށް، 17 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ހާއިރު، ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްކަމުގައިވާ ކ.ގިރިފުއްޓަށް ގަދަކަމުން ގެންގޮސް، ފޮރުވާފައި ބެހެއްޓިކަން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ބުނެވިދިޔަ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 90/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ކ.މާލެ / ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މިމައްސަލަ ބެލި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 03 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާރިޗު 13 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ.

ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރާ މ.ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް 2015 މާރިޗު 13 ވާ ހުކުރު ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

މާރިޗު 13 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 20:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރާ މ.ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މައްސަލައިގެ 8 ވަނަ އަޑުއެހުމެވެ.

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުރާ ޓެރަރިޜަމްދަޢުވާ އަޑުއަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 08:00 އިން 12:00އަށެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު ނާޘިމުގެ މައްޗަށްކުރާ ދަޢުވާއާއި، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާރިޗު 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ.

ދައުލަތުން ހަގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންނުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރާ މ.ސީނުކަރަންކާގޭ މުޙައްމަދު ނާޒިމު މައްސަލައާއި، ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރާ މ.ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް 2015 މާރިޗު 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

މާރިޗު 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 16:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދައުލަތުން ހަގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންނުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރާ މ.ސީނުކަރަންކާގޭ މުޙައްމަދު ނާޒިމުގެ މައްސަލައިގެ 3 ވަނަ އަޑުއެހުމެވެ. މިއަޑުއެހުމުގައި ކުރިޔައްދާނީ ދައުލަތުންކުރާ ދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު ނާޒިމުގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމެވެ. އަދި ހަމައެދުވަހުގެރޭ 19:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރާ މ.ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ 5 ވަނަ އަޑުއެހުމެވެ. މިއަޑުއެހުމުގައި ކުރިޔައްދާނީ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ހެކިބަސްނެގުމެވެ.

މުޙައްމަދު ނާޒިމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުރާ ހަގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންނުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުރާ ޓެރަރިޜަމްދަޢުވާ އަޑުއަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ނަންނޯޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 13:00 އިން 14:00އަށެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލާއި، އިބްރާހީމް ދީދީއާއި، މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްސަލަ 28 ފެބުރުވަރީވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފި

ދައުލަތުން ޓެރަރިޜަމްގެ ދަޢުވާކުރާ ހ.ރާޅަހާ މޫސާ ޢަލީޖަލީލާއި، ހ.ދާރިހާ އިބުރާހިމް ދީދީއާއި، މ.މުރަނގަވިލާ މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްސަލަ  2015 ފެބުރުވަރީ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

ފެބުރުވަރީ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 19:00 އަށް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު އަދި 20:00 އަށް އިބްރާހީމް ދީދީގެ މައްސަލަ ތާވަލް ކޮށްފައިވާއިރު މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްސަލަ ތާވަލް ކޮށްފައިވަނީ ހަމަ އެދުވަހުގެރޭ 21:00 އަށެވެ.

މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލާއި، އިބްރާހީމް ދީދީއާއި، މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުރާ ޓެރަރިޜަމްދަޢުވާ ޝައީޢަތުގެ މަޖިލިސް އަޑުއަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ނަންނޯޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 13:00 އިން 14:00އަށެވެ.

މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލާއި، އިބްރާހީމް ދީދީއާއި، މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުރާ ޓެރަރިޜަމްދަޢުވާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މި ފެބުރުވަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment