ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް މާދަމާވެސް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

11 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުދަދުވަހު (މާދަމާ) ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 06:00 އާއި ދެމެދު ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް މާދަމާވެސް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އަލި މަސްއުފާ ކާނިވާ އަދި ހާބަރު ސަރަޙައްދުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ސައި ހޮޓާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ދޫކުރާ ފޯމްތަކާއިގުޅިގެން ކުށުގެ ރެކޯދް ސާފްކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޯޓަށް އަންނަމުން ދާތީ މާދަމާވެސް އެޚިދުމަތް އެފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކާނިވާ އަދި ހާބަރު ސަރަޙައްދުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ސައި ހޮޓާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވޭތުވެދިޔަ 03 ދުވަހުގައި ރޭކޯޑް ސާފްކުރުމަށް އެދި ހާހަކާ ގައިކުރާޢަދަދަށް ފޯމް، ކޯޓަށް ހުށަހަލާއިފައިވެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ވިޝާމް އާއި ހަނާ ކޯޓުން ދޫކޮށެއްނުލާ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި، ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓު އެޓާނީ ޖެނަރަލް އިސްމާއިލް ވިޝާމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓާ ހަނާ ވަހީދު ކޯޓުން ދޫކޮށެއްނުލައެވެ.

ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ފުލުހުން ބުނިކަމަށްބުނެ “ވިޝާމްއާއި ހަނާ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ފުރުން މަނާކޮށް ގޭބަންދުން ދޫކޮށްލައިފާއިވާކަމަށްބުނާއިރު” އެސިސްޓެންޓު އެޓާނީ ޖެނަރަލް އިސްމާއިލް ވިޝާމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓާ ހަނާ ވަހީދު މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ބަނގުރާ ބޭނުން ކުރިކަމަށް ބުނެ 2015 ސެޕްޓެމްބަރ 29 ވަނަދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 05 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭބަންދުގާއި ބޭތިއްބުމަށްވަނީ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައެވެ. ވިޝާމް އައި ހަނާގެ މުއްދަތު 2015 އޮކްޓޯބަރ 04 ވަދުހުގެ 12:29 ހަމަވާއިރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މިއަދާހަމައަށްވެސް އެ ދެމީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށުގައި ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ރަފީކު ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށުގައި އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ރަފީކު (ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު C0288557)ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، ރަފީކުގެ އަތުންނާއި، ރަފީކު ދިރިއުޅޭ ތަނުން ފެނުނު ދަބަހުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ސިނގިރޭޓު ފޮށީގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ރަފީކުގެ ތަކެތިކަން ރަފީކުގެ އިޢުތިރާފުން އެނގެއެވެ.

ރަފީކު އަތުން ފެނުނީ ކެނެބިސްކަން ރަފީކުގެ އިޢުތިރާފުން އެނގޭއިރު، ރަފީކުގެ އަތުންނާއި، ރަފީކު ދިރިއުޅޭ ތަނުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ކެނެބިސްކަމާ، އެތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 38.7356 ގުރާމު ކެނެބިސް ހުރިކަން އެތަކެތީގެ ތަހުލީލު ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ.

ރަފީކު މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ، ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެކުށް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެން ކޯޓުންކުރި ހުކުމުގައިވަނީ “ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ޙަވާލާދީ، ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށުން ރަފީކު ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރަފީކުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެގޮތުން، ބުނެދިވިޔަ ޤާނޫނުގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ރަފީކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، މިޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިއަދުގެ ފެށިގެން 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް އަންގައި މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.” >>>>>>ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި، ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުންނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު L-RN/2015/04 ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުންބަލާ، ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުން މިގޮތަށް ނިންމައިފައިވަނީ (07 ސެޕްޓެމްބަރ 2015) ގައި ބޭއްވި މިއަހަރުގެ 12ވަނަ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުންނެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ 23 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 09:35 ގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމައްސަލަ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވެންނެތްކަމަށް 24 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ރަޖިސްޓްރާ ނިންމަވާފައިވާނިންމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަކަޅައިފައިވާ މައްސަލައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

“އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ޝަރީޢަތްތައް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކުރަން ނިންމައިފި “މި ސުރުޙީގެ ދަށުން” ހަވީރު އޮންލައިން” ގައި 05 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވާތީ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ “އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު” އާ ގުޅޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  1. އޯޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިމިނަލްކޯޓުން ސިއްރުކުރަން ނިންމާފައި ނުވާނެ.

“އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު” ގެ ދަށުން އޯޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިމިނަލްކޯޓުން ސިއްރުކުރަން ނިންމާފައެއްނުވެއެވެ. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްރު މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކަކީ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގައި އެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ސިއްރުކުރަންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކެވެ. އެގޮތުން  ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

“ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައެވެ.”

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގޭނީ ހަތަރު ޙާލަތެއްގައެވެ. އެޙާލަތްތަކަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ހުރި ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި، ކާކުކަން ނޭންގޭގޮތަށް ހެކިބަސްނެގުމާއި، އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމާއި އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތުމެވެ.

  1. އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހެއްގައި.

ޝަރީޢަތް ހިންގާ މަޖިލިސް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާއިރު އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ކުރިމިނަލްކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި މިއުޞޫލުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4 ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގޭނެއެވެ. ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއެކު، ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި އޭނާގެ ވަކީލާއި ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ބަޔަކަށެވެ. “އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު” ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވަނީ،
“… ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ވަގުތު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއިއެކު ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ބަޔަކު ޙާޟިރުވެ ތިބެންވާނެއެވެ.”

އަދި 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނެފައިވަނީ “… މިއުޞޫލުގެ 7 ވަނަމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ވަކީލު ފިޔަވައި އިތުރުބަޔަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.”

މީގެ އިތުރުން، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގާ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައިކަން މިއުޞޫލުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ދޭހަވެއެވެ.

ކޯޓުގެ ތަޞައްވުރު ގެއްލޭގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާތީ  އެގޮތަށް އެކަންނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.>>>>ނޫސް ބަޔާން

21 ޛުލްޤަޢިދާ   1436

05 ސެޕްޓެމްބަރު 2015

Posted in ހަބަރު, ނޫސްބަޔާން | Leave a comment