ކުރިމިނަލް ކޯޓްގެ އައުކައުންޓަރ ހުޅުވައިފި

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ ގްރައުންޑް ފުލޯއިން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށްލިބުނު ބާގައި، 27 އޯގަސްޓް 2015  ދުވަހުގެރޭ އައު ކައުންޓަރDSC_2521 ހުޅުވައިފިއެވެ.

ގްރައުންޑް ފުލޯގައި ހުންނަ މިކައުންޓަރ ހުޅުވުމާއިގުޅިގެން 30 އޯގަސްޓް 2015 އިން ފެށިގެން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކައުންޓަރުން ދެމުންގެންދިޔަ ހިދުމަތްތަކާއި، ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި ހިދުމަތްތަކާއި، ކުށުގެރެކޯޑު ސާފުކުރުމާއި، އެހެނިހެން ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދެމުންގެންދާނީ ކުރިމިނަލް ކޮޓުގެ އައު ކައުންޓަރުންނެވެ.

މިކައުންޓަރު ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން ޢާމްރައިއްޔަތުންނަށް ކުރިން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް މިހާރުވަނީ އިތުރަށްފުޅާކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން 2 މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ދެމުން ގެންދިޔަ ހިދުމަތްތައް މިހާރު ފަސް މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.DSC_2617

ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ފައިފާދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށްގޮސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އެ ޙިދުމަތްދޭނީވެސް ކައުންޓަރުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާއިރު، އަލަށް މިއައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެހިދުމަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުށެގެ ރެކޯޑު ފޯމުތަށް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހުގެ 8:30 އިން 11:30 އަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 13:00 އިން 14:30 އަށެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވެންނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

23 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 09:35 ގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވެންނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމައިފައިވަނީ، 23 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 09:35 ގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުން، ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހެއްކަން ހުށަހެޅި ލިޔެ ކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއެވެ. އަދި  ޖަލަށްލުމަށް ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) އިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމަކަށްވާތީއެވެ.

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާއިން 13 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދަނިކޮށް، ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 167-OPC/SM/INDIV/2015/1412 (19 ޖުލައި 2015) ލިޔުމުން މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަންގާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގޭބަންދުގައި ހުއްޓައި، އެނިންމުމާއި ޚިލާފަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 23 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 09:35 ގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައިވާތީއެވެ. >>>>>>> ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހައްވުރެ، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމް ހަމަސްދުވަހު، ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު %12 ދަށަށްހިގައްޖެ.

7002014 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު، ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް،  6002 މީހުން ޙާޟިރުކޮށްފައިވާއިރު 2015 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ 4670 މީހުނަނެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު %12 ދަށް ޢަދަދެކެވެ.

މި އަހަރު (2015) ގެ ފުރަތަމަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި، ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 4670 މީހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 3785 މީހުން ބަންދުގައި ބެއިތިއްބުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ 885 މީހުންނެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްމެގިނައީ ވައްކަމާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތު ކުއްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނާއި، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ކޯޓަށް ޙާޞިރުކުރި މީހުންނެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހައްވުރެ، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމް ހަމަސްދުވަހު، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު %11 މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތު ކުށުގައި ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު %15 ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތު ކުށްކުށުގައި ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 1938 މީހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ %41 އެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ވައްކަމުގެ ތަފާތު ކުށްކުށުގައި ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ 974 މީހުންނެެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ %21 އެވެ. ތިންވަނައަށް އެއްމެގިނައީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ކޯޓަށް ޙާޞިރުކުރި މީހުންނެވެ. އެއީ 778 މީހުންނެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ %16 އެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަށް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

1436 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަށް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޒާމުކުރި، ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެDSC_2373 ޙަފްލާ، މިރޭ ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

 ސިލްސިލާކޮށް ކޮށްމެއަހަރަކު ބާވަމުންދާ މިޙަފްލާއަކީ މުވައްޒަފުންގެމެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަށް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި މިޙަފުލާގައި “އީމާންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން” ނަޞޭޙަތްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުސްރިފް މުސާއިދު އައްޝައިޚް ހަސަން ތަޢުފީޤްއެވެ.DSC_2382

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަށް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި މިޙަފުލާނިމިގެންދިޔައީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ފަހުއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ޖޫން 16 އިން 30 ޖޫންއަށް

ކޯޓު ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 16DSC_1564 ޖޫން 2015 އިންފެށިގެން 30 ޖޫން 2015 ގެ ނިޔަލަށް ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޯޓް ރިސެސްއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާމީހުންގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment