ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހައްވުރެ، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމް ހަމަސްދުވަހު، ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު %12 ދަށަށްހިގައްޖެ.

7002014 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު، ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް،  6002 މީހުން ޙާޟިރުކޮށްފައިވާއިރު 2015 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ 4670 މީހުނަނެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު %12 ދަށް ޢަދަދެކެވެ.

މި އަހަރު (2015) ގެ ފުރަތަމަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި، ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 4670 މީހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 3785 މީހުން ބަންދުގައި ބެއިތިއްބުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ 885 މީހުންނެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްމެގިނައީ ވައްކަމާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތު ކުއްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނާއި، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ކޯޓަށް ޙާޞިރުކުރި މީހުންނެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހައްވުރެ، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމް ހަމަސްދުވަހު، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު %11 މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތު ކުށުގައި ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު %15 ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތު ކުށްކުށުގައި ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 1938 މީހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ %41 އެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ވައްކަމުގެ ތަފާތު ކުށްކުށުގައި ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ 974 މީހުންނެެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ %21 އެވެ. ތިންވަނައަށް އެއްމެގިނައީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ކޯޓަށް ޙާޞިރުކުރި މީހުންނެވެ. އެއީ 778 މީހުންނެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ 06 މަސްދުވަހު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ %16 އެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަށް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

1436 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަށް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޒާމުކުރި، ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެDSC_2373 ޙަފްލާ، މިރޭ ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

 ސިލްސިލާކޮށް ކޮށްމެއަހަރަކު ބާވަމުންދާ މިޙަފްލާއަކީ މުވައްޒަފުންގެމެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަށް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި މިޙަފުލާގައި “އީމާންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން” ނަޞޭޙަތްދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުސްރިފް މުސާއިދު އައްޝައިޚް ހަސަން ތަޢުފީޤްއެވެ.DSC_2382

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަށް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި މިޙަފުލާނިމިގެންދިޔައީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ފަހުއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ޖޫން 16 އިން 30 ޖޫންއަށް

ކޯޓު ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 16DSC_1564 ޖޫން 2015 އިންފެށިގެން 30 ޖޫން 2015 ގެ ނިޔަލަށް ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޯޓް ރިސެސްއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާމީހުންގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ކޯޓު ސާފްކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

“ސާފުDSC_1701 ކޯޓު މަގޭ ކޯޓު” މިނަމުގައި މިއަހަރުވެސް ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ކޯޓް ސާފްކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކޮއްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސްޤާޟީ އާއި މުވަޒަފުން ބައިވެރިވެގެން މިއަދު ހިންގި މިހަރަކާތަކީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާ އެއްބައެއްވަންތަކަން އާލާކުރުމަށާއި، ކޯޓުގެ މަސައްކަތު މާޙައުލަކީ ސާފްތާހިރު މައުހައުލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭވުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތެކެވެ.

މިއަދު (06 ޖޫން 2015) މިހަރަކާތް ފެށުނީ ހެނދުނު 10:00 އެއް ޖެހިއިރު މިކޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި، އިސްޤާޟީއާއިއެކުDSC_1777 ގުރޫޕްފޮޓޯނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހުގައެވެ. އަދި މެންދުރު އެއްގަޑިއިރު ހުސްވަގުކޮޅަކަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލީ ހަވީރު 04:00 އަށެވެ.

ކޮށްމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާމުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ މިހަރަކާތަކީ ކޯޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަ އާލާކުރުމަށާއި، ކޯޓުގެ މަސައްކަތު މާޙައުލަކީ ސާފްތާހިރު މައުހައުލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭވުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތެކެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި މަޞްދޫޤް ދިހައަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ސ. ހުޅުދޫ އޯކިޑުފެހި މަޞްދޫޤްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގައި މަޞްދޫޤް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ދިހައަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ސ. ހުޅުދޫ އޯކިޑުފެހި މަޞްދޫޤް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ދިހައަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 2012 އޭޕްރީލް 01 ވަނަ ދުވަހު މ. ސިލްވަރޝާރކް ގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އެގެއަށް ގޮސް، މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު، މަޞްދޫޤްއާއި އިތުރު މީހަކާއެކު އެކޮޓަރީގައި ހުއްޓާ ފެނިގެން، އެދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން އުޅުނު ވަގުތު މަޞްދޫޤް ލައިގެންހުރި ޖިންސްގެ ކަނާތް ފަރާތު ކުރިމަތީ ޖީބުން 10ގުޅައިގެ ބޭސްކާޑެއް ނަގައި މަޞްދޫޤް ހުރި ދިމާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލާފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއެވެ. އަދި އެ 10 ގުޅަ ބޭހުގައި 1.2260 ގްރާމް ނައިޓްރަޒިޕާމް ހުރިކަމަށް އެތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓުންވެސް އެނގެއެވެ.

މިޙާދިޘާގައި މަޞްދޫޤްގެ އަތުން ފެނުނު ނައިޓްރަޒިޕާމް އަކީ ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާ އެއްޗެއްކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ޖަދުވަލު 2ގައި ހިމެނޭ ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ބާވަތެކެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވަނީ، ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް، ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި، ހުއްދަދެވިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިންހުރެއްޖެނަމަ، އެއެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި ހުރީ އެ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމަށް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރ 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 140 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  އަދި ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެފަދަ ކުށެއްކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/50,000ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އިން ފެށިގެން -/1,000,000ރ (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ)އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ކަމަށް އެމާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައެވ

Posted in ހަބަރު | Leave a comment