މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުމުގެ ކުށުގައި ދިރާގުގެ މުވައްޒަފަކު ދިގުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ހއ.މާރަންދޫ / ފަޒާ ޢަބްދުﷲ ހާޝިމް، 2012 އާއި، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ދިރާގު) ގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މެސެންޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން، ދިރާގުގެ 36/203657ރ (ދެލައްކަ ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަ ލާރި) އަށް މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުމުގެ ކުށުގައި 17 (ސަތާރަ) އަހަރާއި، 05 (ފަހެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ހއ.މާރަންދޫ / ފަޒާ ޢަބްދުﷲ ހާޝިމުގެ މައްޗަށް ސަތާރަ އަހަރާއި، ފަސް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއިވަނީ 2012 އާއި، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިރާގުގެ އެކައުންޓަކުން ސަން އެފް އެމްއަށް -/15000ރ (ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 115948 ޗެކާއި، އޭ.ޖޭ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ 75531/36ރ (ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސްއެއް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަ ލާރި) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 122119 ޗެކާއި، އޭ.ޒެޑް.އެމް.އޭ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއަށް -/42456ރ (ސާޅީސްދެހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސްހަ ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 121885 ޗެކާއި، ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލަށް -/15235ރ (ފަނަރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސްފަސް ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 120882 ޗެކާއި، ވަލްޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް -/10280ރ (ދިހަހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 116999 ޗެކާއި، -/10280ރ (ދިހަހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 116293 ޗެކާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަށް -/13950ރ (ތޭރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 120143 ޗެކާއި، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަށް -/20925ރ (ވިހިހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 118158 ޗެކަށް ބަދަލުގެނެސް، މި 08 (އަށެއް) ޗެކަށްވާ ޖުމްލަ 203657/36ރ (ދެލައްކަ ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ތިރީސްހަ ލާރި) ޢަބްދުﷲ ހާޝިމުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީއެވެ.  ޙުކުމް ވިދާޅުވުމަށް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް، ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 11159 މީހުން ޙާޟިރުކޮށްފައިވޭ

2014 ވަނަ އަހަރު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި، ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 11159 މީހުން ކޯޓަށް??????????????????????? ޙާޟިރުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 9088 މީހުން ބަންދުގައި ބެއިތިއްބުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ 2071 މީހުންނެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްމެގިނައީ ވައްކަމާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތުކުއްކުށުގައި ތުހުމަތުކުރެވިގެން ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތު ކުއްކުށުގައި ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 5957 މީހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ %53 އެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވައްކަމުގެ ތަފާތު ކުއްކުށުގައި ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ 2306 މީހުންނެެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި މީހުންގެ %21 އެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަށް ނިންނުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު %17ގެ ކުރިއެރުން ހޯދައިފި

2014 ވަނައަހަރު ކޯޓުން 1957 މައްސަލަ ނިންމައިފައިވެއެވެ. މިއީ 2013 ވަނަ އަހަރު ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަތކާއި އަޅާބަލާއިރު، %17???????????????????????????????????????????? ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ކޯޓުން 1670 މައްސަލަބަލައި ޙުކުމްކޮށް ނިންމައިފިއިވާއިރު  2014 ވަނައަހަރު ކޯޓުންނިންމައިފައިވަނީ 1957 މައްސަލައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކަށްބަލާއިރު އެމެގިނައީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި، ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ 627 މައްސަލަނިންމަފައިވެއެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިންމިމައްސަތަކުގެ %32 މައްސަލައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވައްކަމުގެ 224 މައްސަލަނިންމައިފައިވެއެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިންމިމައްސަތަކުގެ %11.4 މައްސަލައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިމައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު، 2013 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިމައްސަލަތަކާ އަޅާބަލާއިރު، %43 މަދުވެފައިވެއެވެ. އެއީ 2013 އަހަރު ކޯޓަށް 1546 މައްސަލަހުށަހަޅައިފައިވާއިރު، 2014 ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާއިވަނީ  873 މައްސަލައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްވެސް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ބަލައި، އެމައްސަލަތަށް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަންނަނީ ގިނަމަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު ކޮށްމެ ޤާޟީއަކުވެސް 100 އަވުރެ މަދުނޫންއަދަދަކަށް މައްސަލަތަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އެކަންވަނީކާމިޔާކޮށްފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ހެކިހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށްފި

ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިފަދަ އުޞޫލެއްތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޯޓަށް ހުށަހަލާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހެކިހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ މިންގަޑުތަކެއް އެކަށަ އެޅުމެވެ.

މިއުޞޫލުފާސްކޮށްފައިވަނީ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވީބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޤާޟިންގެ  23 ވަނަ ޖަލްސާ ގައެވެ. މިއުޞޫލަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުން މިއުޞޫލު ފާސްކޮށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބުސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30  ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަހުވެ.

ކުރިމިނަލްކޮޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި އުޞޫލު ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 01 ޑިސެމްބަރ 2014 ގައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

19.8983 ގްރާމް މަސްތުވާތަކެތި ގެންނުޅުނުމީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޏ. ފުވައްމުލައް މެދުގޭ މުޙައްމަދު މާޖިދު 19.8983 ގްރާމް މަސްތުވާތަކެތި (ޑައިމޯފިން) ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި -/100,000ރ  (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

2012 ސެޕްޓެމްބަރ 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މުޙައްމަދު މާޖިދު މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން ވިލިމާލެއަށް ދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން، ފުލުހުން މުޙައްމަދު މާޖިދަށް ފާރަލަމުންގޮސް، މުޙައްމަދު މާޖިދު ވިލިމާލެއަށް ފޭބި ވަގުތު މުޙައްމަދު މާޖިދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އެވަގުތު މުޙައްމަދު މާޖިދުގެ ކަނާއަތުގައި އޮތް ފެހިކުލައިގެ ކޮތަޅެއް ބަލާފާސްކުރިއިރު، އެކޮތަޅުގެ ތެރޭގައި އޮތް އެލީޓް ސެންޓް ފޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައިވާ 20 (ވިހި) ރަބަރު ޕެކެޓުވަނީފެނިފައެވެ.

މިމައްސަލައިގާ މިއަދު ކޯޓުން ކުރި ޙުމުގައިވަނީ، ދައުލަތުން ޏ. ފުވައްމުލައް މެދުގޭ މުޙައްމަދު މާޖިދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 103 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުން މުޙައްމަދު މާޖިދު ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޏ. ފުވައްމުލައް މެދުގޭ މުޙައްމަދު މާޖިދު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/100,000ރ  (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، މިޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިއަދުން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް މުޙައްމަދު މާޖިދުގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment