އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ބާޠިލްކޮށްފި

މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 27 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލްކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު2018/SC-SJ/01  ކޯޓު އަމުރުން އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވަގުތުން ދޫކޮށް މިނިވަން ކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާތީ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 145-J/MD/2018/259 ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލްކޮށް، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވަގުތުން ދޫކޮށް މިނިވަންކުރުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށްއަންގާ އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ކޯޓު އަމުރު

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

16 ޑިސެމްބަރ 2017 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ އެއްމެ ފަހު ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ ޑިސެމްބަރ 16 އިން ޑިސެމްބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާއިފިއެވެ.

އެގޮތުން މި މުއްދަތުގައި ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް، ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ.

މީގެތެރޭގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާމީހުންގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާގެ މައްޗަށް، ދައުލަތުން ކުރި، ގައިގައި އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތެއްނުވި

02 ނޮވެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު 19:45 އެހާކަންހާއިރު، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިންގި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި އާންމުންނަށް ނުދެވޭނެހެން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދު ބަންދުކުރުމާއިގުޅިގެން، އިސްކަންދަރުކޮށި 02 ކައިރީގައިތިބި މީހުން އެސަރަޙައްދުން ދިއުމަށް ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ސާހީން އެންގުމުން، ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާ އެސަރަހައްދު ދޫކޮށްގޮސްފައިނުވާތީ، ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަންއުޅުމުން، ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ސާހީންގެ މޭމަތީގައި ޖަހާފައިވާތީކަމަށް ބުނެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު)ގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަމްބަރާ ހަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ (3) ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން، ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާގެ މައްޗަށް، ދައުލަތުން ކުރި، ގައިގައި  އަތްލުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށްކަނޑައަޅާއިފިއެވެ. >>>>> ޙުކުމް 551/Cr-C/2016

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ރިޝްވަތު ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުށުގައި ޤާސިމް އިބުރާހިމް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

މ.މާފަންނުވިލާ، ޤާސިމް އިބްރާހީމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި، ރިޝްވަތު ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ މ.މާފަންނުވިލާ، ޤާސިމް އިބްރާހީމް  3 އަހަރާއި، 2 މަހާއި، 12 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. >>>>> ޙުކުމް627/Cr-C/2017  <<<<<< ޚުލާސާ ރިޕޯޓް627/Cr-C/2017

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީން ރިސެސްއަށް

މި އަހަރު ޖޫން މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  މިގޮތަށް ނިންމުމުން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރާމީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

Posted in Uncategorized, ހަބަރު | Leave a comment