ލެޕް ޓޮޕެއް ވަގަށްނެގި މީހަކު ޖަލަށްލުމަށް ޙުުކުމްކޮށްފި.

ލެޕް ޓޮޕެއްވަގަށްނެގި މީހަކު 06 އަހަރާއި، 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޚުކުމްކޮށްފިއެވެ.

17 ފެބްރުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ހައިއިރު، މއ. ސްނޯލައިޓްގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށްވަދެ އެކޮޓަރިތެރޭގައިހުރި، ކަޅުކުލައިގެ އޭސަރ ބުރޭންޑުގެ ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށްނަގާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި 06 އަހަރާއި، 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުުކުމްކޮށްފައިވަނީ ކ.މާލެގ.ލައިޓްގްރޭ،ޢަބްދުﷲ މޫސާގެ މައްޗަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ގ. ލައިޓްގްރޭ ޢަބްދުﷲ މޫސާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި، 138 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހުން ދިރިއުޅޭތަނަކުން ވައްކަންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ.

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވަނީ “ކުށްކުރި ފުރަތަމަފަހަރު 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް އަރުވާލުމަށް ނުވަތަ ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 01 (އެކެއް ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޙުކުމަށް އިތުރުކުރުމަށެވެ. އަދި 138 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތިގެދޮރުން ވައްކަންކޮށްފިނަމަ، 131 ވަނަމާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އަދަބަށް 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހާއި، 02 (ދޭއް) އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް އިތުރު ކުރުމަށެވެ.”

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގައި ވ.ފެލިދޫ ޖަބުރޯލުމާގެ އިބްރާހީމް ޝިފާޙު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގައި ވ.ފެލިދޫ ޖަބުރޯލުމާގެ އިބްރާހީމް ޝިފާޙްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ 07 އޮކްޓޯބަރ 2011 ދުވަހު 18:50 އެހައިކަށްހައިއިރު، މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިންސް ފްލައިޓްއިން އިބްރާހީމް ޝިފާޙު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިއިރު، އިބްރާހީމް ޝިފާޙުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ޝައްކުކުރެވިގެން އިބްރާހީމް ޝިފާޙުގެ ހަށިގަނޑާއި ތަކެތި ބަލައިފާސްކުރިކުރުމުގައި ވޮލެޓުގެ ތެރެއިން ބަރުދަނުގައި 0.2086 ގްރާމްހުރި 16 (ސޯޅަ) ކެނެބިސްއޮށް ފެނިފައިވާތީއާއި، އިބްރާހީމް ޝިފާޙުގެ ބެކްޕެކް ތެރެއިން ބަރުދަނުގައި 0.2584 ގްރާމްހުރި 27 (ހަތާވީސް) ކެނަބިސްއޮށް ފެނިފައިވާތީއެވެ.

މި މައްސަލައިގާ ކޯޓުން މިއަދު އިއްވި ޚުކުމްގައިވަނީ މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގެ މިދައުވާ ޝާރިޢަތުން ބެލިބެލުމުން، އެތަކެއްޗަކީ ކެނަބިސްއޮށްކަން ހާޟިރުކުރެވުނުހެކިންގެ ހެކިބަހަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަހުލީލު ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެގެން އޮތުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 77/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެދަށުން މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުން އިބްރާހީމް ޝިފާޙު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނަޑައަޅައި، މި ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެގޮތުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ ދަށުން ވ. ފެލިދޫ ޖަބުރޯލުމާގެ އިބްރާހީމް ޝިފާޙު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޚުކުމްކުރާކަމަށެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓު އަތުގައި ބެހެއްޓި މީހަކު ފަސްއަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓް އަތުގައި ބަހައްޓައި ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓް އެހެންމީހަކަށް ރައްދުކުރަން އުޅުނު މީހަކު 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ  05 ސެޕްޓެމްބަރ 2007 ވަނަ ދުވަހުގެ 20:30 ހާއިރު، ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ކެފޭއިން ސައިބުއިމަށްފަހުގައާއި، ހަމަ އެދުވަހުގެ 20:45 ހާއިރު، ތ. ގުރައިދޫ “ޒަމާނީ ޓްރޭޑާރސް” އިން ވިޔަފާރިކުރުމަށްފަހުގައާއި، 07 ސެޕްޓެމަބަރ 2007 ވަނަ ދުވަހުގެ 09:00 ހާއިރު، ލ. ހިތަދޫ “ސީދާ” ފިހާރައިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށްފަހު ހޯދި ޚިދުމަތްތަކަށާއި، މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެގޮތުން ޞައްޙަނޫން -/500ރ.(ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދިންކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވެގެންނެވެ.

05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ކ. މާލެ / ދަފްތަރ ނަންބަރު 4674، ސާޖިދު ޖަމީލުގެ މައްޗަށެވެ.

ދައުލަތުން ސާޖިދު ޖަމީލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 94 ވަނަ މާއްދާއާއި، 96 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ފުލުުހުންގެ މީހަކަށް އިންޒާރުދިން ދެމީހަކު ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފުލުުހުންގެ މީހަކަށް ބިރު ދައްކާ އިންޒާރުދިން ދެމީހަކު ޖަލަށްލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ފާއިތުވިދިޔަ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ، ފުލުހުންގެ މީހަކަށް ބިރު ދެއްކި މައްސަލައެއްގައެވެ.

މިޙާދިސާ ހިގާފައިވަނީ ލ.ގަން، މަތިމަރަދޫގައި ހުންނަ “ސެންޓްރަލް ޕާކް“ ރެސްޓޯރެންޓްގައި ފުލުހުންގެ ތިންމީހަކު  ކޮފީބޯން ތިއްބައެވެ. ފުލުހުންނަށް ބިރުދައްކާ އިންޒާރުދިނުމުގެ މިޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ލ.ގަން ހެމަރހެޑް އަޝްފާޤް ޢަބްދުލްޙަކީމްއާއި، ލ.ގަން ވިލާ ޙުސައިން ޢާޠިފްއެވެ.

މިދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ރ)ގެ ދަށުންނެވެ. މިދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ މިދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކު  06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ޣައްޒާ ފަންޑަށް ކުރިމިނަލްކޯޓުން -/32021ރ.ހަދިޔާކޮށްފި.

“ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ޣައްޒާގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއިއެކު” މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެDSC_0993 މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަ ޣައްޒާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރުމަށް 07 އޮގަސްޓް 2014 ގައި ނިންމައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތުން -/32021ރ. (ބައްތިރީސްހާސް އެކާވީސް) ރުފިޔާ ވަނީ ޖަމާކުރެވިފައެވެ. އަދި މިފައިސާ މިހާރުވަނީ ޣައްޒާ ހެލްޕް ޓެލެތޯން ފަންޑާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސް ދެއްވީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަނިކުއާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނާދިރާ ޢަބްދުﷲއާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޙަބީބުއާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޞާބިރާ ޢަލީއެވެ. މިފައިސާއާއި ޣައްޒާ ހެލްޕް ޓެލެތޯން ފަންޑުގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެފައިވަނީ ޓީ.ވީ.އެމްގެ ލޮބީތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކައުންޓަރުންނެވެ.

މިފަދަ ދީނީ، އިންސާނީ އަދި ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޟިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް މިފުރުޞަތުގައި ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment