ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި މަޞްދޫޤް ދިހައަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ސ. ހުޅުދޫ އޯކިޑުފެހި މަޞްދޫޤްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގައި މަޞްދޫޤް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ދިހައަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ސ. ހުޅުދޫ އޯކިޑުފެހި މަޞްދޫޤް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ދިހައަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 2012 އޭޕްރީލް 01 ވަނަ ދުވަހު މ. ސިލްވަރޝާރކް ގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އެގެއަށް ގޮސް، މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު، މަޞްދޫޤްއާއި އިތުރު މީހަކާއެކު އެކޮޓަރީގައި ހުއްޓާ ފެނިގެން، އެދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން އުޅުނު ވަގުތު މަޞްދޫޤް ލައިގެންހުރި ޖިންސްގެ ކަނާތް ފަރާތު ކުރިމަތީ ޖީބުން 10ގުޅައިގެ ބޭސްކާޑެއް ނަގައި މަޞްދޫޤް ހުރި ދިމާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލާފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން އޮންނާތީއެވެ. އަދި އެ 10 ގުޅަ ބޭހުގައި 1.2260 ގްރާމް ނައިޓްރަޒިޕާމް ހުރިކަމަށް އެތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓުންވެސް އެނގެއެވެ.

މިޙާދިޘާގައި މަޞްދޫޤްގެ އަތުން ފެނުނު ނައިޓްރަޒިޕާމް އަކީ ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާ އެއްޗެއްކަން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ޖަދުވަލު 2ގައި ހިމެނޭ ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ބާވަތެކެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވަނީ، ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް، ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި، ހުއްދަދެވިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިންހުރެއްޖެނަމަ، އެއެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި ހުރީ އެ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމަށް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރ 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 140 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  އަދި ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެފަދަ ކުށެއްކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/50,000ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އިން ފެށިގެން -/1,000,000ރ (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ)އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ކަމަށް އެމާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައެވ

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ޙަސަން ފަރީދު މެރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ޏ. ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން، އާސްމާނުގެ ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު ޤަޞްދުގައި މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ޏ. ފުވައްމުލައް ކަރަންކާއާގެ ޙަސަން ފަރީދު މެރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ޙަސަން ފަރީދުމެރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، 27 ޖެނުއަރީ 2010 ދުވަހުގެ 21:30 ހައިއިރު، ޏ. ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން ބޮޑުފަންނުމަގާއި ބަހާރުމަގާ ގުޅޭ ހަތަރު އަގޮޅި އަށް ޙަސަން ފަރީދު، އިތުރު ބަޔަކާއެކު ގޮސް، ޏ. ފުވައްމުލައް، ކެއުފިނިގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ފަޅުގޭގެ ފާރުބުރިމަތީގައި ތިބި މީހުންގެތެރެއިން ޏ. ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން، އާސްމާނުގެ ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ މެއާއި ދިމާލުން ކަނާތު އަރިކަށްޓަށް ޙަސަން ފަރީދުގެ ކަނާތުގައި އޮތް ވަޅިން ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ ކަނާތު އަރިކަށްޓަށް ހެރުމުގެެ ސަބަބުން ޢަބްދުﷲ ޝުހާދަށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް 28 ޖެނުއަރީ 2010 ދުވަހު ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު ނިޔާވެފައިވާތީއެވެ.

މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައިވަނީ ދައުލަތުންކޮށްފައިވާ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އަށް ހަސަންފަރީ އިންކާރުކުރާއިރު،  ޙާދިސާ ހިނގިތަނަށް ހަސަންފަރީދު ދިޔަކަމާއި، ހަސަންފަރީދަކީކާކުކަން އެނގޭކަމާއި، ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ ގަޔަށް ޙަސަން ފަރީދު ވަޅިޖެހިކަމާއި، ވަޅިޖެހި މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަން، ދައުލަތުގެފަރާތުން ހުށަހެޅިހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެގެން އޮންނަކަމަށެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ޝުހާދަށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 28 ޖެނުއަރީ 2010 ދުވަހު، ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު ނިޔާވެފައިވާކަން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއ،ި ޢަބްދުﷲ ޝުހާދުގެ މަރުފޯމުން އެގެން އޮތުމުން، ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުން ޙަސަން ފަރީދު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅާކަމަށެވެ.

 އަބުދު ﷲ ޝުހާދުގެ ވާރުތަވެރިންކަމަށްވާ އަބުދު ﷲ ޝުހާދުގެ ބައްޕަ (މުހައްމަދު ހުސައިނު) އާއި އޭނާގެ މަންމަ (ޚަދީޖާ މުހައްމަދު) ބޭނުންވަނީ އެދެމަފިރިންގެ ދަރިފުޅު އަބުދު ﷲ ޝުހާދު މަރާލިމީހާގެ ކިބައިން ޤިޞާސްހިފަންކަން، ޢަބުދު ﷲ ޝުހާދުގެ ބައްޕަ (މުހައްމަދުޙުސައިން) އާއި އޭނާގެ މަންމަ (ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު) ގެ ބަޔާނަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތުމާއި، ޝަރޫޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަމާއްދާގެ (ހ) ގައިބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، އެމާއްދާގެ (ރ) ގައި މިފަދަ ކުށުގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެކުށްކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ އިސްލާމީ ޝަރިއަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ،ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަމާއްދާގެ (ރ)ގެދަށުން ޏ. ފުވައްމުލައް ކަރަންކާއާގެ ޙަސަން ފަރީދުމެރުމަށް ޙުކުމްކުރާކަމަށެވެ.>>>> ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކިލިބިފައިނުވާތީ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެކުށް މުޙައްމަދު ނަޖާޙުގެ މައްޗަށް ސާބިތެއްނުވި

20 ޑިސެމްބަރ 2009 ދުވަހުން ފެށިގެން މ.ކުރަހާގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގައި މުޙައްމަދު ނަޖާޙުއާއި ލ.ގަން ތުނޑި ހުރަވީ މަރްޔަމް ޝީރީން އުޅުނު އުޅުމުގައި މުޙައްމަދު ނަޖާޙު، މަރްޔަމް ޝީރީން މަރާލުލާފައިވާކަމަށްބުނެ، ލ.ކަޅައިދޫ އޯޝަންވިލާ މުޙައްމަދު ނަޖާޙުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެކުށް މުޙައްމަދު ނަޖާޙްގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ލ.ކަޅައިދޫ އޯޝަންވިލާ މުޙައްމަދު ނަޖާޙްގެ މައްޗަށް ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާވަރުގެ ހެކިހުށަހަޅާފައިނުވާތީއެވެ.>>>> ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިތާ 06 ދުވަސްތެރޭ އެ މައްސަލަބަލަންފަށައިފި

ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅު ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައިގާ ޏ.ފުވައްމުލައް ޝައިނީ މުޙައްމަދު ސަމީޙް އާއި ޏ.ފުވައްމުލައް  ނޯވެލް މުޙައްމަދު ޝަމްލު  ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށްބުނެ ޕޮރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން، 30 އޭޕްރީލް 2015 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަލައިފައިވާމައްސަލަ މިއަދު (06 މެއި 2015) ބަލަންފަށާއިފިއެވެ.

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު ސަމީޙް  އާއި މުޙައްމަދު ޝަމްލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގައިވަނީ 29 މާރޗް 2015 ދުވަހު 01:42 އެހައިކަށްހައިއިރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 074 ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅު އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމެޖެންސީ ގޭޓް ކުރިމަތިން ބުރުޒު މަގުގައި ހުންނަ ޕާރކްކޮށްފައިވާ ސައިކަލްތަކާއި އަރާ ހަމަވި ވަގުތު، މުޙައްމަދު ސަމީޙް އާއި މުޙައްމަދު ޝަމްލުގެ އިތުރުން ދަފްތަރު ނަންބަރު 169 އިސްހާޤް ނާދިރުއާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު 10452 އަލީ އިނާޒް ޙަސަން ދެ ސައިކަލުގައި ގޮސް، މިމީހުންގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު ޝަމްލު ދުއްވަން އިން ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިން އަލީ އިނާޒް ޙަސަން، ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅުގެ ވާތްފަރާތު އަރިކައްޓަށް ތިލައިގައި 08 އިންޗި ހުންނަ ވަރުގެ ވަޅިއަކުން ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ޝަމްލު، މިހަމަލާދިން އަލީ އިނާޒް ޙަސަން އެސަރަހައްދުން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. މި ހަމަލާދިން ވަގުތު މުޙައްމަދު ސަމީޙްއާއި އިސްހާޤް ނާދިރު  ސައިކަލުގައި މަޑުކޮށްގެން އިނުމަށްފަހު، ހަމަލާދިނުމުން މިއެންމެން އެކުގައި އެސަރަހައްދުން ގޮސްފައިވާތީއާއި މިހަމަލާގެ ސަބަބުން ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް 29 މާރޗް 2015 ދުވަހު 03:20 އެހައިކަށްހައިއިރު، ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅު ވަނީ ނިޔާވެފައިވާކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަށް ކޯޓަ ޙާޟިކޮށްފައިވާ މުޙައްމަދު ސަމީޙް  އާއި މުޙައްމަދު ޝަމްލު ވަކީލެއްގެ ފުރުސައްކަށް އެދުމުން ޤާޟީ ވަނީ 07 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއްދީފައެވެ. އަދި މިމައްސަލައިގާއި ހިމެނޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު 169 އިސްހާޤް ނާދިރުއާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު 10452 އަލީ އިނާޒް ޙަސަންއަކީ ކުޑަކުއްދިންކަމަށްވާތީ އެދެކުދިންގެ އަޑުއެހުންތަށް ކުރިއަށްދާނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓު ގައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާލި މީހަކު ހަމަސްދުވަހަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ސ.ހިތަދޫ ލިއޯން އަނީލް މުފީދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާލުކުގެ ކުށުގައި ހަމަސްދުވަހަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އަނީލް މުފީދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާފައިވަނީ  ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅުމުގެ ކުށުގައި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށް، އަނީލް މުފީދުގެ ބަންދާމެދު ޤާޟީ ގޮތެއް ނިންމުން އެކަމާ ހިންހަމަނުޖެހި އަޑުގަދަކޮށް ޤާޟީއާއި ދިމާލަށް “ތިޔަދެއްވި ރީލޯޑަށް ޝުކުރިއްޔާ”އޭ މިހެންބުނެ، ކޯޓު ރޫމުން ބޭރަށް ނުކުންނަމުންނެވެ.

ސ.ހިތަދޫ ލިއޯން އަނީލް މުފީދު މިޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ރީތިކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަނީލް މުފީދަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށެވެ. >>>> ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment