އުގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރައީސް 11 އަހަރަށް އަރުވާލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  ކޮށްފައިވާ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ 11 (އެގާރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް 17އެޕްރީލް2014 ގައި ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ރ.އުނގޫފާރު / ވިނަ ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީގެ މައްޗަށެވެ.

ދައުލަތުން ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީގެމައްޗަށް މިދައުވާކޮށްފައިވަނީ  2004 މެއި 01 ން 2006 އޭޕްރީލް 13ގެ ނިޔަލަށް ރ.އުނގޫފާރު އޮފީހުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިއިރު، ރ.އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ރަށުއޮފީހަށް ދެއްކި ފައިސާގެ ތެރެއިން ” އިންޖީނުގެއަށް ލިބޭ ފައިސާ” ގެ ދުވަހު ފޮތުގައި ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ ސޮއިކޮށް ޙަވާލުވެފައިވާ -/114325 (އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސަވީސް) ރުފިޔާއަށް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެފައި ނުވާނެކަމަށްބުނެ، ދަޢުވާގެ އަޞްލަށް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ އިންކާރުކޮށް ފައިވެއެވެ. ދައުވާގެ އަސްލަށް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ އިންކާރުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް 2005 ޖޫން 21 ވަނަ ދުވަހު ރ.އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީންގެއިން ރަށުއޮފީހަށް ދެއްކި،  -/114325 (އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސަވީސް) ރުފިޔާއާއި ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ އަމިއްލައަށް ޙަވާލުވެ ރަށު އޮފީހުގައި އޮންނަ “އިންޖީނުގެއަށް ލިބޭ ފައިސާ” ގެ ދުވަހު ފޮތުގައި ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ ސޮއިކޮށް، -/114325 (އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސަވީސް) ރުފިޔާ ނަގައި އެފައިސާ ބޭނުންކުރިކަމަށް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިޢްތިރާފް ވެފައިވެއެވެ.

ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށްސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީގެ އަމިއްލަ އިޢްތިރާފުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.  

ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ ޚިޔާނާތްތެރިވިކަމަށް ޝަރިޢަތަށް ސާބިތުވި، -/114325 (އެއްލައްކަ ސާދަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސަވީސް) ރުފިޔާ، ރ.އުނގޫފާރު އޮފީހަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، 17 އެޕްރީލް 2014 އިން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލްކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމަށް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީއަށް އަންގާކަމަށްވެސް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ފިހާރައަކުން ވައްކަންކުރި މީހަކު ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

02 (ދޭއް) އަހަރާއި 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރިމިނަލްކޮޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ކ.މާލެ، މއ.ޕިންކްޑްރީމް ޙުސައިން ފަޟީލުގެ މައްޗަށެވެ. ޙުސައިން ފަޟީލުގެ މައްޗަށ ޙުކުމްކޮށަފައިވަނީ 2013 ފެބުރުއަރީ 27 ވަނަދުވަހުގެ މެންދުރު 1:45 ހާއިރު ލޮނު ޒިޔާރަތްމަގުގައި ހުންނަ ” ޝޮޕް އެން ސޭވް” ފިހާރައިންވައްކަންކުރިކަމަށްބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންކުރިމަނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަފައިވާ މައްސަލައިގައެވެ.  މިމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2013 ވަނައަހުރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

“ޝޮޕް އެންޑް ސޭވް” ފިހާރައިގާ ހުރި ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންޝޯންޓާ ބްރޭންޑްގެ 10 (ދިހައެއް) ފުޅި ލޯޝަން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް މިމައްސަލާގައި ދައުވާލިބޭ ކ.މާލެ، މއ.ޕިންކްޑްރީމް ޙުސައިން ފަޟީލުވަނީ ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުތިރާފުވެފައެވެ.  މައްސަލަ ހިންގުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދުވަހުންފެށިގެން ތަފާތު ފަސްފަހަރެއްގެ މަތިން މައްސަލަވަނީ ޝެޑިއުލްކޮއްފައެވެ. މިއަދު (06 އެޕްރީލް 2014) ގައި ޙުސައިން ފަޟީލު ކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ޙުސައިން ފަޟީލުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާއިރު، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހު 06 (ހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމާއި، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕއްރީލުމަހުގެ 17 ވަނަދުވަހު ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން، ޙުސައިން ފަޟީލުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑުން އެގެއެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަޑާލިމީހަކު ހަމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

މާރާމާރީ މައްސަލައެއްގައި، މާލެ ދަފްތަރު 2314 އަޙްމަދު ލިޔުޝާންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމުން، މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ އެކަންހުއްޓުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުންވެސް އެކަންހުއްޓާނުލާ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލައިފާވާތީ އަޙްމަދު ލިޔުޝާން ހަމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުގައިހުރި އަޙްމަދު ލިއުޝާން މާރާމާރީ ހިންގައިފައިވަނީ މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަދުވަހު ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ގޮޅިގައިތިބި ބަޔަކާއެވެ. މިހާދިސާގައި ދެމީހަކަށް ބޮޑެތި ޒަހަމުތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ކޯޓު ހުރުމަތް ރައްކާތެރި ކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 17 ވަނަ މާއްދާއައް ރިޢާރަތްކޮށް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަޙްމަދު ލިއުޝާން ހަމަސްދުވަހަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު އަޙްމަދު ލިއުޝާންއަކީ ތަފާތު 14 ކުށެއްސާބިތުވެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާމީހެކެވެ.

އަޙްމަދު ލިއުޝާން ކޮށްފައިވާ ކުއްކުށުގެ ތެރޭގައި ބަނގުރަލުގެ 2 މައްސައަކާއި، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ 2 މައްސައަކާއި، ވައްކަމުގެ މައްސައަކާއި، ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މައްސައަކާއި، މަސްތުވާ ތަކެތީގެ 3 މައްސައަކާއި، މާރާމާރީގެ 3 މައްސައަކާއި، ފޭރުމުގެ މައްސައައިގެ އިތުރުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަޑާލުމުގެ ކުށުގައި އަޙުމަދު ނަބީލް ފަނަރަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ގެއަކުން ދެ މޯބައިލް ފޯނު ވަގަށް ނެގުމުގެކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރި ހ.ފިނިމާގެއާގެ އަޙުމަދު ނަބީލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުއްދަތު މަޖިލިހުގައި ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަޙްމަދު ނަބީލު ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އަޙުމަދު ނަބީލް  15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެކަން ހުއްޓުމައް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުންވެސް އެކަން ހުއްޓާނުލާ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލާފައިވާތީ، 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއިބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 76 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ހ.ފިނިމާގެއާގެ އަޙުމަދު ނަބީލްއަކީ 2008 ވަނައަހަރު  ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ތިންއަހަރު ދުވަހަށް އަދި 2010 ވަނައަހަރު މާރަމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ހަމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮންނަ މީހެކެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ޙާޟިކުރިމީހަކު ޖަސްޓިސްބިލްޑިންގުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ފުންމާލައިފި

ގއ.ދެއްވަދޫ މާޖެހިގޭ ޙަސަން ނާޝިދު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ބަންދުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް މިރޭ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ޙާޟިކުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް  ޖަސްޓިސްބިލްޑިންގުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ފުންމާލައިފިއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި ޙަސަން ނާޝިދު ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނިކޮށް ކޯޓުގެ ކުޑަދޮރުހުޅުވައި ބިލްޑިންގުންގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ފުންމާލީ ޙަސަން ނާޝީދު ފަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން ޢަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment