08 ފެބުރުވަރީ 2012 ވަނަދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުޅުޖަހާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިފައިވާ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވަލައިފި

08  ފެބުރުވަރީ 2012 ވަނަދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުޅުޖަހާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 89 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރައްވާ ޓެރަރިޜަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލައާއި، ގުޅިގެން ހެކިބަސް ނެގުމަށްޓަކައި 22 ނޮވެމްބަރ 2014 ވަނަ ދުވަހު 10:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަޑުއެހުމަށް ދަޢުލަތުގެ ވަކީލުން ހާޟިރުވެފައި ނުވާތީ، މައްސަލަ އަނބުރާ ޕޮރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮވާލައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް ބަލައި ގަންނާނީ ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ކުރިން ޕޮރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި، މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނޭކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަދުވަހު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ސިޓީއަކުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ދެންނެވުމުން، ވަކީލުން ހަމަޖައްސައި ދެވެންނެތްކަމަށް ޕޮރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި މިމައްސަލައިގެ ހެކިން ހާޟިރުކުރުމުގައިވެސް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކުން މި ކޯޓަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން ނުގެންދާކަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރާ، 89 މީހުން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރާ ކޮންމެދުވަހަކު ދުވާލަކަށް  އެއްލައްކައާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހެއެވެ. ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން ހާޟިރުކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ދައުލަތުން ދަތުރުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައާއި، ކެއުމާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް ދުވާލަކަށް މީހަކަށް -/1120ރ. (އެގާރަ ސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ) ޚަރަދު ވެއެވެ. މިމައްސަލާގައި  89 މީހުން ޙާޟިރުކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/99680ރ. (ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ) ދައުލަތުން ޚަރަދުވެއެވެ.

ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ޓޭޝަން ދޮށަށް އެއްވެ ފުލުހުންނަށް ޙަމަލާދީ، ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ޓޭޝަންގެ އިމާރާތަށާއި، މުދަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާތީއާއި، ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ޓޭޝަނުގައިހުރި ވެހިކަލުގައި ހުޅުޖަހާއި ރޯކޮށްލާފައިވާތީއާއި، ގދ.ތިނަދޫ ކޯޓްގެ އިމާރާތަށް ގެއްލުންދީ ކޯޓްގެ ބައެއްތަކެތީގައި ހުޅުޖަހާފައިވާތީއާއި، ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިމާރާތަށާއި، މުދަލަށް ގެލުންދީފައިވާތީ ޤާނޫނު މަންބަރު 90/10 ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި (ކ) އާ ޙަވާލާދީ، އެޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމުގެ ދަޢުވާއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފަށައިފި

2014 ނޮވެންބަރ 15 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ސިލްސިލާDSC_0376 ބައްދަލުވުންތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤްބާލް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި މަޢުޅުމާތު ދިނުން  މިއަދު 14:00 އިން 15:00 އަށް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

އަދި މީގެއިތުރަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށް ކޯޓުގެ DSC_0384މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް 05 ނޮވެމްބަރ 2014 އިން 30 ޖޫން 2015 ގެ ނިޔަލަށް ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަށް ކުރިއަށްދާއިރު މިޤަވާޢިދުތަކަށް އެއްމެ އަހުލުވެރި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި މަޢުޅުމާތު ދެއްވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލީގަލުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލުމަށް މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ދެ އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ގއ.ވިލިނގިލި ޒިއުރިކުވިލާ ޙުސައިން ތައުފީޤު ދެ އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަންކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށް، ދީނީ ތަޤުރީރުކުރުމުގެ ހުއްދަނެތި، ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ މިސްކިތެއްގައި ޙުސައިން ތަޢުފީޤު ޚުތުބާކިޔައި، ހުކުރު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކާއި ޚިފާލަށް ހުކުރު ނަމާދުފަށައި، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ދީނީ ތަޤުރީރުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ ޢުރުފަށާއި، ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް، މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ދީނީ ފިތުނައެއް އުފެދިނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޙުސައިން ތަޢުފީޤު ވާހަކަ ދައްކާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީއެވެ.

ދައުލަތުން ޙުސައިން ތަޢުފީޤުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތް ކަނޑައަޅާފައި ނެތީސް، ގއ.ވިލިނގިލި ޒިއުރިކުވިލާ ޙުސައިން ތަޢުފީޤުގެ 19 ސެޕުޓެމްބަރު 2014 ދުވަހާއި، 26 ސެޕުޓެމްބަރު 2014 ދުވަހުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ކިޔައި، ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނަމާދު ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން އިމާވްވެ ކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ޙުސައިން ތައުފީޤުގެ މައްޗަށް ދީނީ ފިތުނައަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ޢަމަލެއްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލު ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ފާސްކޮށްފި

ކުރިމިނަލަކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި، ވަކީލުން ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުން ވަކިކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މިއުޞޫލުފާސްކޮށްފައިވަނީ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނައަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ  22 ވީބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  ގާޟިންގެ  22 ވަނަ ޖަލްސާ ގައެވެ. މިއުޞޫލަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުން މިއުޞޫލު ފާސްކޮށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބުސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ކުރިމިނަލްކޮޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި އުޞޫލު ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2014 ގައެވެ.

އަދި މިހާރު ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ ވަކީލުންވެސް މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެތެރޭގައި ކަމަށް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެއިން ވައްކަންކުރި ދެ މީހަކު 06 މަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުންކޮށްފި

އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭނުންކުރާ ސަތަރިތަކެއް ވަގަށްނަގައިފައިވާތީ ގ.ޝާރާޒް އަޙްމަދު ޢަރީބްއާއި، ގ.ޑޮލްފިންހައުސް އުތުރުބައި ޙުސައިން ޖާވިދު 06 މަސްދުވަހަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އަޙްމަދު ޢަރީބްއާއި، ޙުސައިން ޖާވިދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ،  28 އޮކްޓޯބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭނުންކުރާ ސަތަރިތަކެއް ވަގަށްނަގައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާތީ، ވައްކަންކުރުމުގެ ކުށުން އަޙްމަދު ޢަރީބްއާއި، ޙުސައިން ޖާވިދު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް މިއަދު ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. އަދި އަޙްމަދު ޢަރީބްއާއި، ޙުސައިން ޖާވިދުގެމައްޗަށް ވައްކަންކުރުމުގެކުށް ސާބިތުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment