ހެކިހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށްފި

ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިފަދަ އުޞޫލެއްތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޯޓަށް ހުށަހަލާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހެކިހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ މިންގަޑުތަކެއް އެކަށަ އެޅުމެވެ.

މިއުޞޫލުފާސްކޮށްފައިވަނީ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވީބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޤާޟިންގެ  23 ވަނަ ޖަލްސާ ގައެވެ. މިއުޞޫލަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުން މިއުޞޫލު ފާސްކޮށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބުސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30  ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަހުވެ.

ކުރިމިނަލްކޮޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި އުޞޫލު ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 01 ޑިސެމްބަރ 2014 ގައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

19.8983 ގްރާމް މަސްތުވާތަކެތި ގެންނުޅުނުމީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޏ. ފުވައްމުލައް މެދުގޭ މުޙައްމަދު މާޖިދު 19.8983 ގްރާމް މަސްތުވާތަކެތި (ޑައިމޯފިން) ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި -/100,000ރ  (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

2012 ސެޕްޓެމްބަރ 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މުޙައްމަދު މާޖިދު މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން ވިލިމާލެއަށް ދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއި ގުޅިގެން، ފުލުހުން މުޙައްމަދު މާޖިދަށް ފާރަލަމުންގޮސް، މުޙައްމަދު މާޖިދު ވިލިމާލެއަށް ފޭބި ވަގުތު މުޙައްމަދު މާޖިދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އެވަގުތު މުޙައްމަދު މާޖިދުގެ ކަނާއަތުގައި އޮތް ފެހިކުލައިގެ ކޮތަޅެއް ބަލާފާސްކުރިއިރު، އެކޮތަޅުގެ ތެރޭގައި އޮތް އެލީޓް ސެންޓް ފޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައިވާ 20 (ވިހި) ރަބަރު ޕެކެޓުވަނީފެނިފައެވެ.

މިމައްސަލައިގާ މިއަދު ކޯޓުން ކުރި ޙުމުގައިވަނީ، ދައުލަތުން ޏ. ފުވައްމުލައް މެދުގޭ މުޙައްމަދު މާޖިދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު، އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 103 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުން މުޙައްމަދު މާޖިދު ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޏ. ފުވައްމުލައް މެދުގޭ މުޙައްމަދު މާޖިދު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/100,000ރ  (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، މިޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިއަދުން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް މުޙައްމަދު މާޖިދުގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓް ރިސެސްއަށް

01 ޑިސެންބަރ 2012 އިންފެށިގެން 15 ޑިސެންބަރ 2012 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓްގެ ޤާޟީން ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

 މިމުއްދަތުގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ދާއިރު ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އިދާރީ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކ. ތުލުސްދޫ ރެޑްރޯސް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް މެރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ކ. ތުލުސްދޫ ރެޑްރޯސް މުޙައްމަދު ނިޔާޒް މެރުމަށް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ކޯޓުން ކުރިޙުކުމުގައި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް މެރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:50 ހާއިރު، ކ. ތުލުސްދޫ ބިޖިލީއުފާ ޢަލީ ޝިހާމް ކ. ތުލުސްދޫ ދުށްފަޅު ގޭގެ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި އޮތް ހުސްބިމެއްގައި ހުރި ގަހެއްގައި އެލުވާފައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގައި އޮއްވައި، މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވަޅިއަކުން ޢަލީ ޝިހާމްގެ މެއަށް ހަމަލާދިންކަމަށް، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އިޢުތިރާފް ވެފައިވާއިރު އެހަމަލާގެ ސަބަބުން ޢަލީ ޝިހާމް މަރުވެފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، ޤަސްދުގައި މީހަކު މާރާލުމުގެ ކުށުގައެވެ.

ޙުކުމް ވިދާޅުވުމަށް<<< 595/Cr-C/2014

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

08 ފެބުރުވަރީ 2012 ވަނަދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުޅުޖަހާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިފައިވާ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވަލައިފި

08  ފެބުރުވަރީ 2012 ވަނަދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުޅުޖަހާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 89 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރައްވާ ޓެރަރިޜަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލައާއި، ގުޅިގެން ހެކިބަސް ނެގުމަށްޓަކައި 22 ނޮވެމްބަރ 2014 ވަނަ ދުވަހު 10:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަޑުއެހުމަށް ދަޢުލަތުގެ ވަކީލުން ހާޟިރުވެފައި ނުވާތީ، މައްސަލަ އަނބުރާ ޕޮރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮވާލައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް ބަލައި ގަންނާނީ ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ކުރިން ޕޮރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި، މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނޭކަމަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަދުވަހު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ސިޓީއަކުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ދެންނެވުމުން، ވަކީލުން ހަމަޖައްސައި ދެވެންނެތްކަމަށް ޕޮރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި މިމައްސަލައިގެ ހެކިން ހާޟިރުކުރުމުގައިވެސް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކުން މި ކޯޓަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން ނުގެންދާކަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރާ، 89 މީހުން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރާ ކޮންމެދުވަހަކު ދުވާލަކަށް  އެއްލައްކައާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު ކުރަންޖެހެއެވެ. ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން ހާޟިރުކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ދައުލަތުން ދަތުރުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައާއި، ކެއުމާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް ދުވާލަކަށް މީހަކަށް -/1120ރ. (އެގާރަ ސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ) ޚަރަދު ވެއެވެ. މިމައްސަލާގައި  89 މީހުން ޙާޟިރުކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/99680ރ. (ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ) ދައުލަތުން ޚަރަދުވެއެވެ.

ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ޓޭޝަން ދޮށަށް އެއްވެ ފުލުހުންނަށް ޙަމަލާދީ، ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ޓޭޝަންގެ އިމާރާތަށާއި، މުދަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާތީއާއި، ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ޓޭޝަނުގައިހުރި ވެހިކަލުގައި ހުޅުޖަހާއި ރޯކޮށްލާފައިވާތީއާއި، ގދ.ތިނަދޫ ކޯޓްގެ އިމާރާތަށް ގެއްލުންދީ ކޯޓްގެ ބައެއްތަކެތީގައި ހުޅުޖަހާފައިވާތީއާއި، ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިމާރާތަށާއި، މުދަލަށް ގެލުންދީފައިވާތީ ޤާނޫނު މަންބަރު 90/10 ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި (ކ) އާ ޙަވާލާދީ، އެޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމުގެ ދަޢުވާއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment