2014 ވަނަ އަހަރާއި އަލާބަލާއިރު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ %12 ގެ ކުރިއެރުމެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޯޓުން ހޯދައިފައިވޭ.

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document _2_

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތާކާއި އަޅާބަލާއިރު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެއެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 1153 މައްސަލަ ނުނިމި ހުރިއިރު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރީ 890 މައްސަލައެވެ.  އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރާއި އަލާބަލާއިރު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ %12 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

 

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ހޯދައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަކީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުން.

ޚަބަރުތައް ފެތުރުމުގެ ކުރިންނާއި، ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން އެކަމަކާއި ގުޅޭ ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ހޯދައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަކީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމެވެ.

ކޯޓުގެ އޮފިސަލަކު ވިދާލުވި ކަމައްބުނެ ކޯޓާގުޅޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ތަފާތު ވާހަކަތަށް ފެތުރުމަކީ، އެއްމެ ޒިއްމާދާރު ގޮތްކަމުގައިނުވާނެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން މީޑިއާ އޮފިސަރަކު ކަނޑަ އަޅައިފާވައިރު އެފަރާތުގެ އެއްވެސް ބަހެއްނެތި ކޯޓާގުޅޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަތަށް ނުފެތުރުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު 806 މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރު އެ އަހަރު 1069 މައްސަލަ ނިންމައިފި

 

2015 ވަނަ އަހަރު 806 މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާއިރު Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document _2_ - Copyއެ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 1069 މައްސަލަ ވަނީ ބަލާއި ނިންމައިފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އެ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 1069 މައްސަލަ ބަލާއި ނިންމައިފިއިވާއިރު 2015 ވަނަ އަހަރު އެއްމެގިނައިން ނިންނައިފައިވަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ތަކާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ މައްސލަތަކެވެ. އެއީ ވައްކަމުގެ 220 މައްސަލައާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ 138 މައްލައާއި، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ 106 މައްލައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް މާދަމާވެސް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

11 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުދަދުވަހު (މާދަމާ) ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 06:00 އާއި ދެމެދު ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް މާދަމާވެސް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އަލި މަސްއުފާ ކާނިވާ އަދި ހާބަރު ސަރަޙައްދުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ސައި ހޮޓާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ދޫކުރާ ފޯމްތަކާއިގުޅިގެން ކުށުގެ ރެކޯދް ސާފްކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޯޓަށް އަންނަމުން ދާތީ މާދަމާވެސް އެޚިދުމަތް އެފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކާނިވާ އަދި ހާބަރު ސަރަޙައްދުން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ސައި ހޮޓާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވޭތުވެދިޔަ 03 ދުވަހުގައި ރޭކޯޑް ސާފްކުރުމަށް އެދި ހާހަކާ ގައިކުރާޢަދަދަށް ފޯމް، ކޯޓަށް ހުށަހަލާއިފައިވެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ވިޝާމް އާއި ހަނާ ކޯޓުން ދޫކޮށެއްނުލާ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި، ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓު އެޓާނީ ޖެނަރަލް އިސްމާއިލް ވިޝާމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓާ ހަނާ ވަހީދު ކޯޓުން ދޫކޮށެއްނުލައެވެ.

ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ފުލުހުން ބުނިކަމަށްބުނެ “ވިޝާމްއާއި ހަނާ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ފުރުން މަނާކޮށް ގޭބަންދުން ދޫކޮށްލައިފާއިވާކަމަށްބުނާއިރު” އެސިސްޓެންޓު އެޓާނީ ޖެނަރަލް އިސްމާއިލް ވިޝާމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓާ ހަނާ ވަހީދު މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ބަނގުރާ ބޭނުން ކުރިކަމަށް ބުނެ 2015 ސެޕްޓެމްބަރ 29 ވަނަދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 05 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭބަންދުގާއި ބޭތިއްބުމަށްވަނީ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައެވެ. ވިޝާމް އައި ހަނާގެ މުއްދަތު 2015 އޮކްޓޯބަރ 04 ވަދުހުގެ 12:29 ހަމަވާއިރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މިއަދާހަމައަށްވެސް އެ ދެމީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment