ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި އަންހެނަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގައި، މާލެ މ.ލަންސިމޫގެއާގެ ނިޝާނާ ރަޝީދު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ 2009 ދުވަހު، އިންޑިއަން އެއަރލައިންސް ފްލައިޓުން ނިޝާނާ ރަޝީދު ޓްރިވެންޑްރަމުން މާލެ އައިއިރު 69.9468 ގުރާމު މަސްތުވާތަކެތި ގެނައިކަމަށްބުނެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާއިރު، ނިޝާނާ ރަޝީދު ގެނައި މަސްތުތަކެއްޗަކީ ހެރޮއިންކަން ތަހުލީލް ރިޕޯޓްތަކުންއެގެއެވެ.

ދައުލަތުން ނިޝާނާ ރަޝީދުގެ މައްޗަށްކުރި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައިވަނީ ” ނިޝާނާ ރަޝީދު އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިއިރު މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ ހެރޮއިން، ބަރުދަނުގައި ހުރި 69.9468ގުރާމު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 77/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި ޙަވާލާދީ، މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުން ނިޝާނާ ރަޝީދު ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ ދަށުން މާލެ މ.ލަންސިމޫގެއާގެ ނިޝާނާ ރަޝީދު ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރާކަމަށެވެ.”

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ.DSC_9013

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިއްޒަތްތެރި ޤާޟީންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ކޯޓުތަކުގެ އިއްޒަތްތެރި ބައެއް ޤާޟީން ބައިވެރިވި މިޙަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް މުޙަންމަދު ނަޢީމްއެވެ.

ނަސަންދުރާ ޕެލަސް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި މިޙަފްލާގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު (2013) އެއްމެ ހީވާގި މަސައްކަތްތެރި ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާދެއްވީ  ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ދިވެހިފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް މުޙަންމަދު ނަޢީމްއާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދު ﷲ މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދު ﷲ ޢަރީފް އެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 2013 ވަނައަހަރު ކުރިމިނަލްކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޤާޟިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ނަތީޖާUntitled-1 ހޯދައިދީފައިވާ 03 ޤާޟީއަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައިވެއެވެ. ކޯޓުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައްޔާއި ކޯޓަށް ކުރިމަތިވި އަދިކުރިމަތިކުރުވި ގޮންޖެހުންތަކުގައި އެންމެ އިޚްލާސްތެރި  ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަބުދުﷲ ދީދީ އައި،  ފާއިތުވެ ދިޔައަހަރު އެންމެގިނަ މައްސަލަތައް ނިންމަވައިދެއްވި ދެޤާޟިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޤާޟީ އަޙުމަދު ސަމީރު އަބުދުލްއަޒިޒާއި، ޤާޟީ ސައީދު އިބުރާހީމްއެވެ. ޤާޟީ އަޙުމަދު ސަމީރު އަބުދުލްއަޒީޒު 728 މައްސަލަ ނިންމާފައިވާއިރު ޤާޟީ ސައީދު ސައިދު އިބުރާހީމު ނިންމައިފައިވަނީ 311 މައްސަލަ އެވެ. އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއިމެދުގައި ގޮތެއްނިންމުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ޤާޟީ ސަޢީދު އިބުރާހީމް 2567 މީހުންގެ މައްސަލަ ނިންމައިދީފައިވާއިރު، ޤާޟި އަޙްމަދު ސަމީރު އަބުދުލްއަޒީޒު ނިއްމައިފައިވަނީ 2429 މައްސަލައެވެ.

ކޯޓުގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މިޙަފްލާގައި، ޖުޑިސަރީދާއިރާގެ މަސައްކަތުގައި 20 އަހަހަރުވި ކްރިމޮނަލް ކޯޓުގެ 05DSC_8904 ބޭފުޅުންކަމުގައިވާ ޤާޟީ މުހުތާޒް ފަހުމީއައި، ޤާޟީ ޢަބުދުﷲ ދީދީ އައި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝާކިރާ މުޙައްމަދުއާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު އަލީއާއި، މަސައްކަތު ޒުބައިދާ އަލީގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ކޯޓުންދިން ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ދިވެހިފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް މުޙަންމަދު ނަޢީމްއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދު ﷲ މުޙައްމަދު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީރިޕޯޓް މި ޙަފްލާގައި އިއްވައިފައިވާއިރު އެރިޕޯޓްގައި ކޯޓުން ހޯދައިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި، ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްހުރި ދަތިތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކައި، ކޯޓުގެ ޖާގައިގެދަތިކަން ފާހަގަ  ކުރައްވައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ކުރިމަގު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެމަސައްކަތްތަކުގައި މުރާލިކަމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްދޭ ޤާޟީންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ދިވެހިފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް މުޙަންމަދު ނަޢީމް ދެއްކެވިUntitled-1 ވާހަކަ ފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ކުރިން އޮތް ފަދަ ޖުޑިޝަރީއެއް ނޫން ކަމަށާއި މިހާރު ޖުޑިޝަރީ ހިނގަމުން ދަނީ މިނިވަންކަމާ އެކުގައިންކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ބޯހިޔާވަހިކަށް ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށާއި، ޖުޑިޝަރީގެ މަސްޢޫލުވެރިން ޖުޑިޝަރީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.

މިޙަފްލާ ނިމިގެން ދިޔައީ މިގައުމަށް އުފާވެރިކަމާއި ސަލާމަތުގެ ދުވަސްތަކެއް މިންވަރުކުރެއްވުމަށާއި، ޤައުމުގެ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ބަރަކާތްލެއްވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތަށް ކާމީޔާބު މިންވަރުކުރެއްވުންއެދި ދުޢާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ކުރީގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައިހުރި ހ.ވަޅުފެހި ޙިންނާ ޚާލިދު06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ކުރިމިނަލްކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ޙިންނާ ޚާލިދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކޮށްފައިވަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދަން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ޙިންނާ ޚާލިދުގެ މައްޗަށް މިދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2002/2 (ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި، މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 23 ވަނަ މާއްދާގެއަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ2010 ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި، މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ އިތުރުގަޑީގެ ހާޟިރީ ފޮތް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ ދޭތެރޭ ދުވަސްތަކެއްގައި އިތުގަޑީގެ މަސައްކަތްކުރިކަމަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ލިޔެ ސޮއިކޮށް، ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދަން އުޅެފައިވާކަމަށެވެ.

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދަން އުޅުމުގެ ކުށްސާބިތުވާކަމަށް ކޯޓުންކުރި ހުކުމުގައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ދައުވާގައި ބުނެފައިވާ އަމަލު ހިންނާ ޚާލިދު ހިންގާފައިވާކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި މައްސަލައާއިގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިއުންތަކަށް ބެލުމުން އެގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޕީޖީ އާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗެއްކުޅެފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކުDSC_8495 އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗެއްކުޅެފިއެވެ.

4 ޓީމް ބައިވެރިވެ 2 މެޗްކުޅުނު އިރު ފުރަތަމަ ކުޅުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަންހެންޓީމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަންހެން ޓީމެވެ. މި މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ތިންސެޓް ކުޅެ ދެސެޓު ކާމިޔާބްކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަންހެން ޓީމެވެ. ދެވަނައަށް ކުޅުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފިރިހެން ޓީމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފިރިހެން ޓީމެވެ. 05 ސެޓުކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ތިންސެޓްކުޅެ ތިންސެޓްހޯދާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފިރިހެން ޓީމެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޯޓުގެެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އަންހެންDSC_8417 މުވައްޒަފުންނާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީބޯޅަމެޗު ކާމިޔާބުކުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަންހެންޓީމަށް ތަށި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުއެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ފިރިހެންް މުވައްޒަފުންނާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީބޯޅަމެޗު ކާމިޔާބުކުރި ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ފިރިހެންޓީމަށް ތަށި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުޙުތާޒު މުޙުސިންއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކުDSC_8322 އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗު ވަރަށް ފޯރިޔާއެކު ކުރިއަށްދިޔައިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ޤާޟީންނާއި، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ޓީމްތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހަކީ ކޮށްމެ މީލާދީއަހަރެއްގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ އެއްވަދުވަހެވެ. އަދި ކޯޓުގެ މިހަރުގެ އަހަރީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޖަލްސާއެއް މިމަހުގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ދައުވާކޮށްފައި ނުވާތީ ބަންދުން ދޫކުރިކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންގެންދަނީ ހަގީގަތާއި ޚިލާފުވާހަކަތަކެއް

ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދިނުމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ ޏ. ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު / ޝައިނީ މުޙައްމަދު ސަމީޙުއާއި، ސ.ހިތަދޫ / އުލްފާ މަންޒިލް މުޙައްމަދު ނަސީމު ކުރެވިފައިވާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ  ދަޢުވާކޮށްފައިނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ޚަބަރަކީ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް ފަތުރާފައިވާ ޚަބަރަަކަށްވާތީ އެކަން ވެފައިވާގޮތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

ޏ. ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު / ޝައިނީ މުޙައްމަދު ސަމީޙުއާއި، ސ.ހިތަދޫ / އުލްފާ މަންޒިލް މުޙައްމަދު ނަސީމު މައްޗަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދިނުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މިދެމީހުން ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމާއި، އެދެމީހުން ބަންދުގައި ހުންނަތާ 07 މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްފާއިތުވެފައިވެއެވެ.

31 އޮގަސްޓް 2014 ގައި މުޙައްމަދު ސަމީޙުއާއި، މުޙައްމަދު ނަސީމު ކުރެވިފައިވާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ޝަރުޠުކޮށްފައެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި، ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމާއި، ބަންދުން ދޫކުރާއިރު ކޯޓަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން ޝަރުތުކޮށްފައި ނުވަތަ ޝަރުޠަކާއި ނުލައި ދޫކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަގޮތްކަމާއި އަދި ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކާއި މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްގު ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވެއެވެ. ކޯޓުން ކަންކަން ނިންމަނީ ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ދެކޭގޮތްބަލާފައި ނޫންކަމާއި އެކަން ކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިންކަން ހަނދާންކޮށްދެމެވެ.

ޚަބަރުތައް ފެތުރުމުގެ ކުރިންނާއި، ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްްކުމުގެ ކުރިން އެކަމަކާއި ގުޅޭ ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ހޯދައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަކީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމެވެ.

ޏ. ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު، ޝައިނީ، މުހައްމަދު ސަމީޙު އާއި ސ.ހިތަދޫ އުލްފާ މަންޒިލް މުހައްމަދު ނަސީމުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުގެ ކުށުގައި މި ދެމީހުންގެ ތަޙްޤީޤްނިމި މި ދެމީހުންގެ މައްޗައް ދަޢުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން މުޙައްމަދު ސަމީޙް އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭފަދަ ސަބަބެއްއޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ލަފާދީފައިވާކަން, ކޯޓަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment