ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ސަސްޕެންޑުކުރަން ނިންމުން

ދައުލަތުން ސ.މީދޫ / އަލިވާގެ، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، 18 މާރިޗު 2018 ވަނަ ދުވަހު މިކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމާގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން މިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލާގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، ސ.މީދޫ / ޙަސަންކާރިގެ، އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު 20 މާރިޗު 2018 ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމައިފީމެވެ  އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ސ.މީދޫ / އަލިވާގެ، ޢަބްދުﷲ  ސަޢީދުގެ  މައްޗަށް މިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، 18 މާރިޗު 2018 ދުވަހު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ނިމުމުން، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައިވާ ވާހަކައަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކައެކެވެ. މިބާވަތުގެ ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރައިގެން، މިކޯޓާއި، މިކޯޓުގެ ޤާޟީންނާމެދު ޢާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފުރަތު އުފެދޭގޮތަށް، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭނޭހެން ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

Posted in Uncategorized | Leave a comment

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ބާޠިލްކޮށްފި

މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 27 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލްކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު2018/SC-SJ/01  ކޯޓު އަމުރުން އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވަގުތުން ދޫކޮށް މިނިވަން ކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާތީ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 145-J/MD/2018/259 ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލްކޮށް، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވަގުތުން ދޫކޮށް މިނިވަންކުރުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށްއަންގާ އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ކޯޓު އަމުރު

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

16 ޑިސެމްބަރ 2017 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ އެއްމެ ފަހު ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ ޑިސެމްބަރ 16 އިން ޑިސެމްބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާއިފިއެވެ.

އެގޮތުން މި މުއްދަތުގައި ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް، ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ.

މީގެތެރޭގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާމީހުންގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާގެ މައްޗަށް، ދައުލަތުން ކުރި، ގައިގައި އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތެއްނުވި

02 ނޮވެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު 19:45 އެހާކަންހާއިރު، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިންގި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންގައި އާންމުންނަށް ނުދެވޭނެހެން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދު ބަންދުކުރުމާއިގުޅިގެން، އިސްކަންދަރުކޮށި 02 ކައިރީގައިތިބި މީހުން އެސަރަޙައްދުން ދިއުމަށް ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ސާހީން އެންގުމުން، ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާ އެސަރަހައްދު ދޫކޮށްގޮސްފައިނުވާތީ، ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަންއުޅުމުން، ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ސާހީންގެ މޭމަތީގައި ޖަހާފައިވާތީކަމަށް ބުނެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު)ގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަމްބަރާ ހަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ (3) ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން، ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާގެ މައްޗަށް، ދައުލަތުން ކުރި، ގައިގައި  އަތްލުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށްކަނޑައަޅާއިފިއެވެ. >>>>> ޙުކުމް 551/Cr-C/2016

Posted in ހަބަރު | Leave a comment