ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި މުޙައްމަދު ވިސާމު މަރަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ލ.މާވަށް އެވަރބްލޫގޭ މުޙައްމަދު ވިސާމު މަރަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ،  30 މެއި 2012 ދުވަހު ހއ.ހޯރަފުށި ނޫރީ، މުޙައްމަދު އަރުހަމް، މަޢުހަދުގެ އިރުދެކުނުގައި އޮންނަ ޕާކު (ލޮރެންޒޯ ޕާކު) ގައި ވަނިކޮށް، މުޙައްމަދު ވިސާމާއި، މުޙައްމަދު ސުފުޔާނާއި، މަންސޫރު ޔޫސުފާއި، ޢާތިފް ރަޝީދު އިތުރު ބަޔަކާއެކު ސައިކަލުތަކެއްގައި ލޮރެންޒޯ ޕާކު ކައިރިއަށްގޮސް، މިމީހުންގެ ތެރެއިން ޢާޠިފް ރަޝީދާއި އިތުރު ބަޔަކު ސައިކަލުގައި މަޑުކޮށް، މުޙައްމަދު ވިސާމާއި، މުޙައްމަދު ސުފުޔާނާއި، މަންޞޫރު ޔޫސުފް، ލޮރެންޒޯ ޕާކުތެރެއަށްވަދެ، މުޙައްމަދު އަރުހަމަށް ޙަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމާ ގުޅިގެން 30 މެއި 2012 ދުވަހު މުޙައްމަދު އަރުހަމް ނިޔާވެފައިވާތީއެވެ.

ލ.މާވަށް އެވަރބްލޫގެ މުޙައްމަދު ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިޔާ، މުޙައްމަދު އަރުހަމްގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖަހަނިކޮށް ފެނުނުކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ވިސާމް އެގޯޅިގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނުކަމަށް ދެވަނަ ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވާއިރު އަދި ތިންވަނަ ހެކިވެރިޔާ މުޙައްމަދު ވިސާމް އެރޭގައި މުޙައްމަދު އަރުހަމްގެ ގައިގާ ކުރިމަތިން ހިފަހައްޓައިގެން ހުރިކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލާގައި ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގައިވަނީ، ދައުލަތުން ލ.މާވަށް އެވަރބްލޫގެ މުޙައްމަދު ވިސާމާއި، ގދ.ގައްދޫ ގުންޒަރު މުޙައްމަދު ސުފްޔާނާއި، ލ.މާވަށް އަސަރީގެ މަންޞޫރު ޔޫސުފާއި، މާލެ މއ.ސީނަރީވިޔު އާޠިފް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ، ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކަމަށް ސްޕްރިމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، މިމައްސަލައަކީ ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މިމައްސަލާގައި ހެކިންގެ ހެކިބަސް މިނެކިރާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަމަށްވެފައި، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްބަލާއިރު، ގދ.ގައްދޫ ގުންޒަރު މުޙައްމަދު ސުފްޔާނާއި، ލ.މާވަށް އަސަރީގެ މަންޞޫރު ޔޫސުފާއި، މާލެ މއ.ސީނަރީވިޔު، އާޠިފް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް މި ދަޢުވާ ސާބިތުވާ ވަރަށް ކާފީ ހެކި ދަޢުލަތަށް ދެއްކިފައިނުވާކަން ޝަރީއަތަށް ފެންނާތީ، ދައުލަތުން، މުޙައްމަދު ސުފްޔާނާއި، މަންޞޫރު ޔޫސުފާއި، އާޠިފް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުޅަ ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

އޮގަސްޓް 25 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހަފުލާ ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މިޙަފުލާ ސަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިއްޒަތެރި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްޠާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފުއެވެ.IMG_7395

މިޙަފްލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިންޓޭޝަންގައި ގިނަދުވަސް ތަކެއްވަންދެން ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި އާދަމް ޝަރީފު އަވަހާރަ ވުމާއި ގުޅިގެން ހިތާމައިގެ ސުކޫތުގެ ވަގުތުކޮޅެއްގެނެވުނެވެ.

މިޙަފުލާ ސަރަފްވެރި މެހެމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިއްޒަތެރި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްޠާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރ 2010/22 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 18 އަހަރު ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުއްތަކުގެ މައްސަލަތައްފިޔަވާ 18 އަހަރުންމަތީގެ މީހުން ކުރާ ޖިނާއި ކުއްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، އެހެން ޤާނޫނަކުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިނުވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ، ކުރިމިނަލް ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝާރުޢީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެIMG_7361ންމެހާ ކޯޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަސައްކަތް ބުރަ ކޯޓުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވި އަޅުގަނޑު މެންނަށް މިފެންނަނީ އެތައްއަހަރެއްގެ ތަޖުރިބާއާއެކު އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގައި ޒަމާނީ އުޞޫލުތަކާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތައް ކުރިމަނަލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާތަނެވެ.

އަދި މިޙަފްލާއަށް އެއްމެ ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޢިދާއިރާގައި ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް އެމުވައްޒަފުންގެއަގު ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ހަނދާނީ ފިލައާއި ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުންނެވެ. އެގޮތުން 15 އަހަރުވަންދެން ޝަރުޢިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި 16 ބޭފުޅުންނަށް ހަނދާނީ ފިIMG_7357ލައާއި ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވާދެއްވީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ  އަލްއުސްޠާޛު ޢަބުދުލްބާރީ ޔޫސުފުއެވެ. އަދި 20 އަހަރުވަންދެން ޝަރުޢިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި 3 ބޭފުޅުންނާއި، 30 އަހަރުވަންދެން ޝަރުޢިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި 6 ބޭފުޅުންނަށް ހަނދާނީ ފިލައާއި ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވާދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިއްޒަތެރި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްޠާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފުއެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ  އަލްއުސްޠާޛު ޢަބުދުލްބާރީ ޔޫސުފުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޝަރުޢީދާއިރާގެ ޤާޟީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި އުތަމަ ފަނޑީޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްޠާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މިހަފުލާގައި ބައިވެރި ވަޑައިނުގެންނެވުނު ނަމަވެސް، މިހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެIMG_7367އްނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިއްޒަތެރި ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވިކަމަށްޓަކައާއި، އަދި ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާ މިނެއްމަސައްކަތް ޕުޅައްޓަކައި ކުރިމަނަލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޤާޟީނާއި، މުއަޒަފުންގެ ނަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވިއެވެ. އަދި  ޝަރަހުވެރި ފިލާ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައިޔާއި، ކޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ހޫނުމަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޖޫން 16 އިން 30 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފަވަނީ މިއަހަރު ރިސެސްގެ މުއްދަތު ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކޯޓު ރިސެސްއަށްދިއުމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމް ކޯޓު ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ މިޖޫން މަހުގެ 16 އިން 30 ހަށް ކަމަށާއި ދެވަނަ ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ  މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 01 ކުން 15 އަށް ކަމުގައެވެ.

އެހެން ކަމުން ކޯޓު ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 16 ޖޫން 2016 އިންފެށިގެން 30 ޖޫން 2016 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޯޓް ރިސެސްއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާމީހުންގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ހ. ސާމަރާ، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ބޭއްވި “މޭޑޭ” މުޒާހަރާގެ ކުރިންނާއި އޭގެ ފަހުންވެސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަތުން ފިސްތޯލައާއި ވަޒަން ފެނިފައިވާތީއާއި، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެތަކެތި ގެންގުޅެފައިވަނީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގަ މީހުންގެ މެދުގަ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށް ބަޔަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާތީއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މީހަކު ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ނ.މިލަދޫ ނޫރާނީގެ، މުޙައްމަދު އިޤުބާލު 07 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު އިޤުބާލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގައިވަނީ މުޙައްމަދު އިޤުބާލު މިޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މޭ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގަ ބަޔަކު ކުރަންފެށި މުޒާހަރާއެއްގާ މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ބައިވެރިވެ، އެދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ އިސްކަންދަރު ސުކޫލު ކައިރީގައި މުޒާހަރާކުރި ބަޔަކު ކޮންޓުރޯލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ފުލުހެއްކަމަށްވާ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޙުސައިން ދުވެފައިދަނިކޮށް، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެފުލުސް މީހާ ވައްޓާލުމުންނެވެ.

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު އިޤުބާލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުނު ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ޤާޟީ ވަނީ މުޙައްމަދު އިޤުބާލުގެ އަތުގައި އޮތް ހެލްމެޓަކުން ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޙުސައިނުގެ ގައިގާ ޖަހާ މާރާމާރީ ހިންގިކަން މިމައްސަލައިގަ ހުށަހެޅިފަވާ ހެއްކާ ޤަރީނާއިން ސާބިތުވާތުވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޙުސައިނަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކަތަކެއް ވެފަވާކަން އޭނާގެ މެޑިކަލް ލީގަލް ރިކޯޑާއި، ސީން އޮފް ކުރައިމް އޮފިސާސް ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުން މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 07 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ޖަލަށްލުމަށްވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. >>>>>ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment