މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލާއި، އިބްރާހީމް ދީދީއާއި، މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްސަލަ 28 ފެބުރުވަރީވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފި

ދައުލަތުން ޓެރަރިޜަމްގެ ދަޢުވާކުރާ ހ.ރާޅަހާ މޫސާ ޢަލީޖަލީލާއި، ހ.ދާރިހާ އިބުރާހިމް ދީދީއާއި، މ.މުރަނގަވިލާ މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްސަލަ  2015 ފެބުރުވަރީ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

ފެބުރުވަރީ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 19:00 އަށް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު އަދި 20:00 އަށް އިބްރާހީމް ދީދީގެ މައްސަލަ ތާވަލް ކޮށްފައިވާއިރު މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްސަލަ ތާވަލް ކޮށްފައިވަނީ ހަމަ އެދުވަހުގެރޭ 21:00 އަށެވެ.

މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލާއި، އިބްރާހީމް ދީދީއާއި، މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުރާ ޓެރަރިޜަމްދަޢުވާ ޝައީޢަތުގެ މަޖިލިސް އަޑުއަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ނަންނޯޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 13:00 އިން 14:00އަށެވެ.

މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލާއި، އިބްރާހީމް ދީދީއާއި، މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުރާ ޓެރަރިޜަމްދަޢުވާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މި ފެބުރުވަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވޮލީ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 06 ވީ ހުކުރު ދުވަހުފެށި މުބާރާތް ނިމިއްޖެއެވެ.DSC_2650

ފެބްރުއަރީ 07 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފައިނަލުގައި ނަމަ ނަމަ ޓީމާއި، ހުޓަ ހެލެހެލެ ޓީމް ބައްދަލުކޮށް ތިންސެޓްހޯދާ މި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ ނަމަ ނަމަ ޓިމްއެވެ.

މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 06 ވީ ހުކުރު ދުވަހާއި، 07 ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމުގެ ވޮލީކޯޓު ސަރަހައްދުގައި މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ވަރަށް ފޯރިއާއެކުއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިއްޙީ އަދިDSC_1610 ފިޒްކަލީ ގޮތުން ދުޅަހެއުބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވޮލީ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީމުބާރަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.DSC_0685 ހުކުރުދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްދާ މި ވޮލީ މުބާރާތަކީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެމެދުގައި، ބަހާލެވިގެން 03 ޓީމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭގޮތަށް ކުޅޭ މުބާރާތެކެވެ.

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމުގެ ވޮލީކޯޓު ސަރަހައްދުގައި މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 06 ވާ ހުކުރު ދުވަހާއި، 07 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު އެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިއްޙީ އަދި ފިޒްކަލީ DSC_0633ގޮތުން ދުޅަހެއުބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތް ފެށުނީ ހުކުރުދުވަހު ހެނދުނު 06:15 ގައި، ނަމަ ނަމަ ޓީމާއި، ޚަބަރު ދާރު ޓިމް ބައްދަލުވުމުންނެވެ.

ނަމަ ނަމަ ޓީމާއި، ޚަބަރު ދާރު ޓިމް ބައްދަލުކުރި މެޗް، ކާމިޔާބުކުރީ އެއް ސެޓް، ތިން ސެޓުން ނަމަ ނަމަ ޓީމުއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ފެބްރުއަރީ 07 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުހަވީރުDSC_0905 04:00 ގައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ 14 ދުވަސްތެރޭ މައްސަލަބަލައި ނިންމައިފި

ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުމުގެ ޤާނޫނަށްގެނައި އިޞްލާޙާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މިބާވަތުގެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ 14 ދުވަސްތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަބައި ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ކޯޓުން މިއަދު ނިންމި މައްސަލައަކީ، މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގައި މ.ވެރާ މުޙައްމަދު ނަޞްރުގެ މައްޗަށް މިއަހަރު ޖެނުއަރީ 18 ވަނަދުވަހު (2015/01/18) ދައުލަތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު 07 ވަނަދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މާލެ ވ.މިނިވަންހިޔާ ގެއަށް ފުލުހުންގޮސް، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މުޙައްމަދު ނަޞްރު ގެންދަން އުޅުނު ވަގުތު، މުޙައްމަދު ނަޞްރުގެ އަތުގައި އޮތް ވަޅިން ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕުރަލް އަޙްމަދު ސަމީޙު މުޙައްމަދަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕުރަލް އަޙްމަދު ސަމީޙު މުޙައްމަދުގެ ކަނާތު ކޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާކަން ހެކިންގެ ބަހުންނާއި، އެކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓުތަކުން އެނގެންއޮންނަކަން މިއަދުކުރި ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މ.ވެރާ މުޙައްމަދު ނަޞްރު ޖަލަށްލުމަށްވެސް މިޙުކުމުގައިވެއެވެ. ޙުކުމް

Posted in Uncategorized, ހަބަރު | Leave a comment

މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުމުގެ ކުށުގައި ދިރާގުގެ މުވައްޒަފަކު ދިގުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ހއ.މާރަންދޫ / ފަޒާ ޢަބްދުﷲ ހާޝިމް، 2012 އާއި، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ދިރާގު) ގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މެސެންޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން، ދިރާގުގެ 36/203657ރ (ދެލައްކަ ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަ ލާރި) އަށް މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުމުގެ ކުށުގައި 17 (ސަތާރަ) އަހަރާއި، 05 (ފަހެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ހއ.މާރަންދޫ / ފަޒާ ޢަބްދުﷲ ހާޝިމުގެ މައްޗަށް ސަތާރަ އަހަރާއި، ފަސް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއިވަނީ 2012 އާއި، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިރާގުގެ އެކައުންޓަކުން ސަން އެފް އެމްއަށް -/15000ރ (ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 115948 ޗެކާއި، އޭ.ޖޭ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ 75531/36ރ (ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސްއެއް ރުފިޔާ ތިރީސް ހަ ލާރި) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 122119 ޗެކާއި، އޭ.ޒެޑް.އެމް.އޭ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއަށް -/42456ރ (ސާޅީސްދެހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސްހަ ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 121885 ޗެކާއި، ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލަށް -/15235ރ (ފަނަރަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސްފަސް ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 120882 ޗެކާއި، ވަލްޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް -/10280ރ (ދިހަހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 116999 ޗެކާއި، -/10280ރ (ދިހަހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 116293 ޗެކާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަށް -/13950ރ (ތޭރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 120143 ޗެކާއި، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަށް -/20925ރ (ވިހިހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 118158 ޗެކަށް ބަދަލުގެނެސް، މި 08 (އަށެއް) ޗެކަށްވާ ޖުމްލަ 203657/36ރ (ދެލައްކަ ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ރުފިޔާ ތިރީސްހަ ލާރި) ޢަބްދުﷲ ހާޝިމުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީއެވެ.  ޙުކުމް ވިދާޅުވުމަށް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment