ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކް ބާދީ އަރިސްކުރަން

Eid_ul_Fitr_Greetings

Posted in Uncategorized | Leave a comment

އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާއަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި!

ދައުލަތުން ކ. މާލެ / ހ. ފެހިފަށުވިގެ އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށުގައި 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ދައުލަތުން އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ހދ. މަކުނުދޫ / އެންދެރިމާގެ ޢަލީ ނަޝީދުގެ ފިހާރައެއްކަމުގައިވާ ”ފްރޭން ޓްރޭޑާރސް” އިން ނަގާފައިވާ މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެގޮތުން، އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ އެކައުންޓަކުން 28 މެއި 2013 ދުވަހު 55042/-ރ.(ފަންސާސް ފަސްހާސް ސާޅީސް ދެރުފިޔާ) ނެގޭގޮތަށް މީނާ ސޮއިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކެއް ބައުންސްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް މިފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާކަން އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ ބަހުން އެނގެއެވެ.

މިއީ އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް މިބާވަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވި 02 ވަނަ ފަހަރުކަން އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ރެކޯޑުން އެނގެއެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ކެރަމް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

Final 1ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކެރަމް މުބާރާތް ނިމިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ސާމިހާއާއި، ކޯޓު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލްއެވެ. މިމެޗް 03 ސެޓް 02 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލެވެ.

 މިމުބާރާތުގެ ޑަބަލްސް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޤާޟީ މުހްތާޒް މުޙްސިންއާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޙަބީބް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝަފީޢާއާއި ކޯޓު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލްއެވެ. މިމެޗް 05 ސެޓް 03 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝަފީޢާއާއި ކޯޓު އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޚަލީލްއެވެ.Final 2

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަށް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުން ބާއްވައިފި

1435 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ކޯޓްގެDSC_7409 މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ޖުޑިޝަރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

  ސިލްސިލާކޮށް ކޮށްމެއަހަރަކު ކުރިޔަށް ގެންދާ މިޕްރޮގްރާމަކީ މުވައްޒަފުންގެމެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙުޔާއުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި ބޭއްވި މިދަރުސްގައި”ރަމަޟާންމަހުގެ މާތްކަމާއިގުޅޭގޮތުން” ނަޞޭޙަތްދެއްވީ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އެވެ.

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެންބޭއްވި މިދަރުސް ނިންމާލީ ފަލަސްތީނުގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު ދެއްވުންއެދި ދުޢާ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގައި މިރުފަތު ޙަނީފްް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގައި ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު ނަންބަރު 5652 މިރުފަތު ޙަނީފްގެ މައްޗައް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ 11.9399 ގްރާމް ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެކުއް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން މިރުފަތު ޙަނީފް އެއްލައް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. އަދި އެޙުކުމުގައި މިރުފަތު ޙަނީފް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި -/100،000 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްފައި ވެއެވެ. މިދަޢުވާގައި ހިމެނޭ މ.މާހަލްހުޅަނގުބައި، އިބްރާހީމް ޣިޔާޘްމައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެކުއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާވަރުގެ ކާފީހެކި، ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، އިބްރާހީމް ޣިޔާޘްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތެއް ނުވިއެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރު 2012 ދުވަހުގެރޭ ފުލުހުން ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ގ.ކަމަދޫގޭ 3 ވަނަ ބައި ބަލައިފާސްކުރަނިކޮށް،މިރުފަތު ޙަނީފް އެގޭގެ ތިރީބައިގައިހުރި ކޮޓަރީގެ ދޮރު ލެއްޕުމުން ފުލުހުން އެކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައި ބެލިއިރު،އެކޮޓަރި ތެރޭގައި އިބްރާހީމް ޣިޔާޘް ހުއްޓާ ފެނިގެން މިދެމީހުންގެ ޙާޟިރުގައި ފުލުހުން އެކޮޓަރިތެރެ ބަލައިފާސް ކުރިއިރު އެކޮޓަރި ތެރޭގައިހުރި އަލަމާރީގެ ވަތްގަނޑު ތެރެއިން ފެނުނު މަސައްތުވާތަކެތި ތަޙުލީލުކުރިއިރު އެތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނުގައި 11.9399 ގްރާމް ޑައިމޯފިން ހުރިކަން އެތަކެތީގެ ތަޙުލީލު ރިޕޯޓުން އެނގޭއިރު، މިރުފަތު ޙަނީފާއި،އިބްރާހީމް ޣިޔާޘްގެ އަތުންފެނިފައިވާ ފައިސާއަކީ މިދެމީހުން މަސްތުވާތަކެތިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ،  މިފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދެވެންނެތްކަމަށްވެސް ޙުކުމުގައި ކަނޑައަޅައި ފައިވެއެވެ.   <<<<<<ޙުކުމް ވިދާޅުވުމަށް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment