ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލު ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ފާސްކޮށްފި

ކުރިމިނަލަކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި، ވަކީލުން ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުން ވަކިކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މިއުޞޫލުފާސްކޮށްފައިވަނީ ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުގެ 2014 ވަނައަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ  22 ވީބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  ގާޟިންގެ  22 ވަނަ ޖަލްސާ ގައެވެ. މިއުޞޫލަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޤާޟިންގެ މަޖިލީހުން މިއުޞޫލު ފާސްކޮށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބުސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ކުރިމިނަލްކޮޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި އުޞޫލު ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2014 ގައެވެ.

އަދި މިހާރު ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރަމުންދާ ވަކީލުންވެސް މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެތެރޭގައި ކަމަށް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެއިން ވައްކަންކުރި ދެ މީހަކު 06 މަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުންކޮށްފި

އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭނުންކުރާ ސަތަރިތަކެއް ވަގަށްނަގައިފައިވާތީ ގ.ޝާރާޒް އަޙްމަދު ޢަރީބްއާއި، ގ.ޑޮލްފިންހައުސް އުތުރުބައި ޙުސައިން ޖާވިދު 06 މަސްދުވަހަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އަޙްމަދު ޢަރީބްއާއި، ޙުސައިން ޖާވިދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ،  28 އޮކްޓޯބަރު 2012 ވަނަ ދުވަހު އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭނުންކުރާ ސަތަރިތަކެއް ވަގަށްނަގައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާތީ، ވައްކަންކުރުމުގެ ކުށުން އަޙްމަދު ޢަރީބްއާއި، ޙުސައިން ޖާވިދު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް މިއަދު ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. އަދި އަޙްމަދު ޢަރީބްއާއި، ޙުސައިން ޖާވިދުގެމައްޗަށް ވައްކަންކުރުމުގެކުށް ސާބިތުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ގދ.ތިނަދޫ ބޮޑު މައްސަލައިގައިި މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ފުރި ތޮއްޖެހިފައި

08 ފެބުރުވަރީ 2012 ވަނަދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެއިމާރާތްތަކުގައި ހުޅުޖަހާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 89 މީހެއްގެ ތެރެއިން 81 މީހުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްފިއެވެ.

 ކޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއެކުވެސް 06 ފަހަރު މަތިން މީހުން ވައްދައިގެން މައްސަލަކުރިއަށް ގެންގޮސް 81 މީހުންގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ވަނީ ނިމިފައެވެ.

81 މީހުންގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ނިންމާލިއިރު އެ މީހުންވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށްއެދި ފައެވެ. މިއަދުގެ އަޑުއެހުންތަށް ޤާޟީ ނިންމާލީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށްއެދުނު ފަރާތްތަކަށް ވަކީލުން އައްޔަންކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހުއެވެ.

މިމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ޓޭޝަން ދޮށަށް އެއްވެ ފުލުހުންނަށް ޙަމަލާދީ، ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ޓޭޝަންގެ އިމާރާތަށާއި، މުދަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާތީއާއި، ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ޓޭޝަނުގައިހުރި ވެހިކަލުގައި ހުޅުޖަހާއި ރޯކޮށްލާފައިވާތީއާއި، ގދ.ތިނަދޫ ކޯޓްގެ އިމާރާތަށް ގެއްލުންދީ ކޯޓްގެ ބައެއްތަކެތީގައި ހުޅުޖަހާފައިވާތީއާއި، ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިމާރާތަށައި މުދަލަށް ގެލުންދީފައިވާތީ ޤާނޫނު މަންބަރު 90/10 ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި (ކ) އާ ޙަވާލާދީ، އެޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމުގެ ދަޢުވާއެވެ.

Posted in Uncategorized, ހަބަރު | Leave a comment

ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި އަންހެނަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގައި، މާލެ މ.ލަންސިމޫގެއާގެ ނިޝާނާ ރަޝީދު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ 2009 ދުވަހު، އިންޑިއަން އެއަރލައިންސް ފްލައިޓުން ނިޝާނާ ރަޝީދު ޓްރިވެންޑްރަމުން މާލެ އައިއިރު 69.9468 ގުރާމު މަސްތުވާތަކެތި ގެނައިކަމަށްބުނެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާއިރު، ނިޝާނާ ރަޝީދު ގެނައި މަސްތުތަކެއްޗަކީ ހެރޮއިންކަން ތަހުލީލް ރިޕޯޓްތަކުންއެގެއެވެ.

ދައުލަތުން ނިޝާނާ ރަޝީދުގެ މައްޗަށްކުރި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައިވަނީ ” ނިޝާނާ ރަޝީދު އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިއިރު މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއްކަމަށްވާ ހެރޮއިން، ބަރުދަނުގައި ހުރި 69.9468ގުރާމު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 77/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި ޙަވާލާދީ، މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުން ނިޝާނާ ރަޝީދު ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ ދަށުން މާލެ މ.ލަންސިމޫގެއާގެ ނިޝާނާ ރަޝީދު ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރާކަމަށެވެ.”

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ.DSC_9013

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިއްޒަތްތެރި ޤާޟީންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ކޯޓުތަކުގެ އިއްޒަތްތެރި ބައެއް ޤާޟީން ބައިވެރިވި މިޙަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް މުޙަންމަދު ނަޢީމްއެވެ.

ނަސަންދުރާ ޕެލަސް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި މިޙަފްލާގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު (2013) އެއްމެ ހީވާގި މަސައްކަތްތެރި ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާދެއްވީ  ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ދިވެހިފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް މުޙަންމަދު ނަޢީމްއާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދު ﷲ މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދު ﷲ ޢަރީފް އެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 2013 ވަނައަހަރު ކުރިމިނަލްކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޤާޟިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ނަތީޖާUntitled-1 ހޯދައިދީފައިވާ 03 ޤާޟީއަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައިވެއެވެ. ކޯޓުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައްޔާއި ކޯޓަށް ކުރިމަތިވި އަދިކުރިމަތިކުރުވި ގޮންޖެހުންތަކުގައި އެންމެ އިޚްލާސްތެރި  ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަބުދުﷲ ދީދީ އައި،  ފާއިތުވެ ދިޔައަހަރު އެންމެގިނަ މައްސަލަތައް ނިންމަވައިދެއްވި ދެޤާޟިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޤާޟީ އަޙުމަދު ސަމީރު އަބުދުލްއަޒިޒާއި، ޤާޟީ ސައީދު އިބުރާހީމްއެވެ. ޤާޟީ އަޙުމަދު ސަމީރު އަބުދުލްއަޒީޒު 728 މައްސަލަ ނިންމާފައިވާއިރު ޤާޟީ ސައީދު ސައިދު އިބުރާހީމު ނިންމައިފައިވަނީ 311 މައްސަލަ އެވެ. އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއިމެދުގައި ގޮތެއްނިންމުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ޤާޟީ ސަޢީދު އިބުރާހީމް 2567 މީހުންގެ މައްސަލަ ނިންމައިދީފައިވާއިރު، ޤާޟި އަޙްމަދު ސަމީރު އަބުދުލްއަޒީޒު ނިއްމައިފައިވަނީ 2429 މައްސަލައެވެ.

ކޯޓުގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މިޙަފްލާގައި، ޖުޑިސަރީދާއިރާގެ މަސައްކަތުގައި 20 އަހަހަރުވި ކްރިމޮނަލް ކޯޓުގެ 05DSC_8904 ބޭފުޅުންކަމުގައިވާ ޤާޟީ މުހުތާޒް ފަހުމީއައި، ޤާޟީ ޢަބުދުﷲ ދީދީ އައި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝާކިރާ މުޙައްމަދުއާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު އަލީއާއި، މަސައްކަތު ޒުބައިދާ އަލީގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ކޯޓުންދިން ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ދިވެހިފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް މުޙަންމަދު ނަޢީމްއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދު ﷲ މުޙައްމަދު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީރިޕޯޓް މި ޙަފްލާގައި އިއްވައިފައިވާއިރު އެރިޕޯޓްގައި ކޯޓުން ހޯދައިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި، ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްހުރި ދަތިތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކައި، ކޯޓުގެ ޖާގައިގެދަތިކަން ފާހަގަ  ކުރައްވައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ކުރިމަގު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެމަސައްކަތްތަކުގައި މުރާލިކަމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްދޭ ޤާޟީންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ދިވެހިފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ޖުވައިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް މުޙަންމަދު ނަޢީމް ދެއްކެވިUntitled-1 ވާހަކަ ފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ކުރިން އޮތް ފަދަ ޖުޑިޝަރީއެއް ނޫން ކަމަށާއި މިހާރު ޖުޑިޝަރީ ހިނގަމުން ދަނީ މިނިވަންކަމާ އެކުގައިންކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ބޯހިޔާވަހިކަށް ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށާއި، ޖުޑިޝަރީގެ މަސްޢޫލުވެރިން ޖުޑިޝަރީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.

މިޙަފްލާ ނިމިގެން ދިޔައީ މިގައުމަށް އުފާވެރިކަމާއި ސަލާމަތުގެ ދުވަސްތަކެއް މިންވަރުކުރެއްވުމަށާއި، ޤައުމުގެ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ބަރަކާތްލެއްވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތަށް ކާމީޔާބު މިންވަރުކުރެއްވުންއެދި ދުޢާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment