އަޙްމަދު ނައުޝާދުއާއި، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް އުމުރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމް ކުށުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ގ. އިރުފާ އަޙްމަދު ނައުޝާދުއާއި، ލ. އިސްދޫ އެވަރލާސްޓް މުޙައްމަދު ފައިސަލް އުމުރަށް ޖަލައްލުމަށް މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އަޙްމަދު ނައުޝާދުއާއި، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް އުމުރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 29 މެއި 2012 ދުވަހު ނ.މާފަރު ހިތްފަސޭހަގޭ1234 ޙަސަން އަބޫބަކުރު ބަނުމަށްފަހު، ޙަސަން އަބޫބަކުރު ދިރިއުޅޭ ނ. މާފަރު ހިތްފަސޭހަގެއިން ވައްކަންކުރުމަށް ރާވާ، ޙަސަން އަބޫބަކުރު ނިދާފައިވަނިކޮށް މިތިންމީހުން ނ. މާފަރު ހިތްފަސޭހަގޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުންނަ ގިފިލީގެ ދޮރުން އެގޭތެރެއަށް ވަދެ، މިތިންމީހުން ވެގެން ޙަސަން އަބޫބަކުރު ހިފަހައްޓައި، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ޙަސަން އަބޫބަކުރުގެ އަނގަމަތީގައި ޓީޝާޓެއް އަޅައި، ޙަސަން އަބޫބަކުރުގެ ލޯމަތީގައި ބާލީހެއް އެޅުމުން، އަޙްމަދު ނައުޝާދުއާއި އަކްރަމް ޢަބްދުލްފައްތާޙު، ޙަސަން އަބޫބަކުރުގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު، ޙަސަން އަބޫބަކުރުގެ ދެއަތް އިންސިޔުލޭޝަން ޓޭޕުން ބަދެފައިވާތީއާއި، އަކްރަމް ޢަބްދުލްފައްތާޙް، ޙަސަން އަބޫބަކުރުގެ ފައި ބަނދެ ޙަސަން އަބޫބަކުރު ރަހީނުކޮށްފައިވާތީއާއި، މިތިން މީހުންގެ މިޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޙަސަން އަބޫބަކުރުމަރުވެފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި، ގުޅިފައިވާ ހަރުދަނާ ޤަރީނާތަކުން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގ. އިރުފާ އަޙްމަދު ނައުޝާދުއާއި، ލ. އިސްދޫ އެވަރލާސްޓް މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގެ އިތިރުން ނ. މާފަރު ފެހިވިލާގެ އަކްރަމް ޢަބްދުލްފައްތާޙްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންވަނީ ޓެރައިޒަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްފައެވެ.

މިދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ނ. މާފަރު ފެހިވިލާގެ އަކްރަމް ޢަބްދުލްފައްތާޙްއަކީ ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށްވާތީ އަކްރަމް ޢަބްދުލްފައްތާޙްގެ އަޑުއެހުންތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ.IMG_1866

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިއްޒަތްތެރި ޤާޟީންނާއި، މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި މިޙަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދުﷲ ޢަލީ އެވެ.

ނަސަންދުރާ ޕެލަސް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި މިޙަފްލާގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު (2014) އެއްމެ ހީވާގި މަސައްކަތްތެރި ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާދެއްވީ  ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދުﷲ ޢަލީއާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދު ﷲ މުޙައްމަދުއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 2014 ވަނައަހަރު ކުރިމިނަލްކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޤާޟިންގެ ތެރެއިން ހާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޤާޟީއަކަށްIMG_0226 ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސަމީރު އަބްދުލް އަޒީޒުއެވެ. އަދި 2014  ވަނައަހަރު އެންމެ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާޤާޟީއަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ސައީދު އިބްރާހިމްއެވެ.

ކޯޓުގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މިޙަފްލާގައި، ޖުޑިސަރީދާއިރާގެ މަސައްކަތުގައި 20 އަހަހަރުވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 02 ބޭފުޅުންކަމުގައިވާ ޏ.ފުވައްމުލައް، އަސްރަފީގެ މަންސޫރު އިބްރާހިމްއާއި، މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4298  އާމިނަތު ހަސަނަށް ދޭ ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދުﷲ ޢަލީއެވެ.

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދު ﷲ މުޙައްމަދު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީރިޕޯޓް މި ޙަފްލާގައި އިއްވައިފައިވާއިރުIMG_1776 އެރިޕޯޓްގައި ކޯޓުން ހޯދައިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި، ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްހުރި ދަތިތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކައި، ކޯޓުގެ ޖާގައިގެދަތިކަން ފާހަގަ  ކުރައްވައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ކުރިމަގު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެމަސައްކަތްތަކުގައި މުރާލިކަމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްދޭ ޤާޟީންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޒް ޢަބުދު ﷲ މުޙައްމަދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާއިތުވެދިޔަ  2014 ވަނައަހަރު 873 ޤަޟިއްޔާ އާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން ހާޟިރުކުރެވުނު 11160 މީހުންގެ މައްސަލައާއި، ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އެކިއެކި އިދާރާތަކުންIMG_1858 ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 4567 ކޯޓުއަމުރާއި، ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރިކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 07 މައްސަލައާއިއެކު ޖުމްލަ 16607 މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 16361 މައްސަލަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ފާއިތުވެދިޔަ 2014 ވަނައަހަރު ނިންމާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2014 ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރު ނުނިމި ބާކީ 1152 މައްސަލަ ހުރިކަންފާހަގަކޮށް އެއީ 2013 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ބައްތިރީސް އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއްކަމަށާއި މި ނަތީޖާ ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި 2014 ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޮންމެ ޤާޟީ އަކު 100 މައްސަލައަށްވުރެIMG_1859 މަދުނޫން ޢަދަދަކަށް، އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ނިންމުގު ޓާގެޓެއް، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެލަޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިޙަފްލާ ނިމިގެން ދިޔައީ މިގައުމަށް އުފާވެރިކަމާއި ސަލާމަތުގެ ދުވަސްތަކެއް މިންވަރުކުރެއްވުމަށާއި، ޤައުމުގެ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ބަރަކާތްލެއްވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތަށް ކާމީޔާބު މިންވަރުކުރެއްވުންއެދި ދުޢާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ

ކ.މާލެ/ ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިކޯޓުންވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ދަޢުވާލިބޭ ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޭނާގެ ދިފާޢީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ކޯޓަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.

އެގޮތުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ މިކޯޓުގައި އުފުލި ދުވަހުން ފެށިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ބަޔާންތަކުގައި ސޮއި ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެ މުހައްމަދު ނަޝީދު އޭނާގެ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ދިފާޢީ ވަކީލުންނަށް ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ފޯނުން ގުޅާ އެންގުމުންވެސް ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެފައި ނުވެއެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވުނީވެސް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވައިގެންކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތުގެ މަތިން ވަކީލުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ބަޔާންތައް ކިޔާ ހުރިހާ ވަކީލުން ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށް ނިންމާފައިވަނީ 18 މާރޗް 2015 ވީ ބުދަ ދުވަހުކަމަށްވުމާއެކު، މިމައްސަލާގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު ދޫކުރެވިފައިވަނީ 19 މާރޗް 2015 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

އަދި އިސްވެ ދެންނެވި ފަދައިން މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެހެން މީހަކު ބަޔާނުގައި ސޮއިނުކޮށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލާގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓު މިހާތަނަށް ދޫކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ވީމާ، އެމައްސަލާގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓު ދޫކުރުން ލަސްވެފައިވާނަމަ، އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވެފައިވަނީ މިކޯޓުން ކުރަންޖެހުނުކަމެއް، ނުކޮށްދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ނޫންކަމާއި، މުޙައްމަދު  ނަޝީދުއާއި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވާތީ އެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގަމެވެ.

23 މާރޗް 2015

Posted in ނޫސްބަޔާން | Leave a comment

ގ.ކެނެރީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

17 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ހާއިރު، ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ރ.ހުޅުދުއްފާރު / ބަހާރުގެ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްކަމުގައިވާ ކ.ގިރިފުއްޓަށް ގަދަކަމުން ގެންގޮސް، ފޮރުވާފައި ބެހެއްޓި މައްސަލައިގާއި އެއިރު ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13(ތޭރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ކ.މާލެ / ގ.ކެނެރީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރި ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައިވަނީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރެ، ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ރ.ހުޅުދުއްފާރު / ބަހާރުގެ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނިންމައި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މެދުވެރިކޮށް، 17 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ހާއިރު، ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްކަމުގައިވާ ކ.ގިރިފުއްޓަށް ގަދަކަމުން ގެންގޮސް، ފޮރުވާފައި ބެހެއްޓިކަން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ބުނެވިދިޔަ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 90/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ކ.މާލެ / ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މިމައްސަލަ ބެލި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 03 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާރިޗު 13 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ.

ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރާ މ.ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް 2015 މާރިޗު 13 ވާ ހުކުރު ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

މާރިޗު 13 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 20:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރާ މ.ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މައްސަލައިގެ 8 ވަނަ އަޑުއެހުމެވެ.

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުރާ ޓެރަރިޜަމްދަޢުވާ އަޑުއަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 08:00 އިން 12:00އަށެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment