ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށުގައި ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ރަފީކު ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށުގައި އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ރަފީކު (ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު C0288557)ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، ރަފީކުގެ އަތުންނާއި، ރަފީކު ދިރިއުޅޭ ތަނުން ފެނުނު ދަބަހުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ސިނގިރޭޓު ފޮށީގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ރަފީކުގެ ތަކެތިކަން ރަފީކުގެ އިޢުތިރާފުން އެނގެއެވެ.

ރަފީކު އަތުން ފެނުނީ ކެނެބިސްކަން ރަފީކުގެ އިޢުތިރާފުން އެނގޭއިރު، ރަފީކުގެ އަތުންނާއި، ރަފީކު ދިރިއުޅޭ ތަނުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ކެނެބިސްކަމާ، އެތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 38.7356 ގުރާމު ކެނެބިސް ހުރިކަން އެތަކެތީގެ ތަހުލީލު ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ.

ރަފީކު މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ، ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެކުށް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެން ކޯޓުންކުރި ހުކުމުގައިވަނީ “ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ޙަވާލާދީ، ކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުމުގެ ކުށުން ރަފީކު ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރަފީކުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެގޮތުން، ބުނެދިވިޔަ ޤާނޫނުގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ރަފީކު ޢުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، މިޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިއަދުގެ ފެށިގެން 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް އަންގައި މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.” >>>>>>ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި، ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުންނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު L-RN/2015/04 ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުންބަލާ، ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުން މިގޮތަށް ނިންމައިފައިވަނީ (07 ސެޕްޓެމްބަރ 2015) ގައި ބޭއްވި މިއަހަރުގެ 12ވަނަ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުންނެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ 23 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 09:35 ގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމައްސަލަ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވެންނެތްކަމަށް 24 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ރަޖިސްޓްރާ ނިންމަވާފައިވާނިންމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލިހުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަކަޅައިފައިވާ މައްސަލައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

“އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ޝަރީޢަތްތައް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކުރަން ނިންމައިފި “މި ސުރުޙީގެ ދަށުން” ހަވީރު އޮންލައިން” ގައި 05 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވާތީ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ “އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު” އާ ގުޅޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  1. އޯޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިމިނަލްކޯޓުން ސިއްރުކުރަން ނިންމާފައި ނުވާނެ.

“އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު” ގެ ދަށުން އޯޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިމިނަލްކޯޓުން ސިއްރުކުރަން ނިންމާފައެއްނުވެއެވެ. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްރު މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކަކީ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގައި އެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ސިއްރުކުރަންވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކެވެ. އެގޮތުން  ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

“ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައެވެ.”

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގޭނީ ހަތަރު ޙާލަތެއްގައެވެ. އެޙާލަތްތަކަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ހުރި ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި، ކާކުކަން ނޭންގޭގޮތަށް ހެކިބަސްނެގުމާއި، އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމާއި އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތުމެވެ.

  1. އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހެއްގައި.

ޝަރީޢަތް ހިންގާ މަޖިލިސް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާއިރު އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ކުރިމިނަލްކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި މިއުޞޫލުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4 ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގޭނެއެވެ. ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއެކު، ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓު ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި އޭނާގެ ވަކީލާއި ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ބަޔަކަށެވެ. “އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު” ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވަނީ،
“… ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ޙާޟިރުކޮށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ވަގުތު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއިއެކު ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ބަޔަކު ޙާޟިރުވެ ތިބެންވާނެއެވެ.”

އަދި 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނެފައިވަނީ “… މިއުޞޫލުގެ 7 ވަނަމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ވަކީލު ފިޔަވައި އިތުރުބަޔަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.”

މީގެ އިތުރުން، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގާ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައިކަން މިއުޞޫލުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ދޭހަވެއެވެ.

ކޯޓުގެ ތަޞައްވުރު ގެއްލޭގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާތީ  އެގޮތަށް އެކަންނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.>>>>ނޫސް ބަޔާން

21 ޛުލްޤަޢިދާ   1436

05 ސެޕްޓެމްބަރު 2015

Posted in ހަބަރު, ނޫސްބަޔާން | Leave a comment

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށްފި

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު  ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއުޞޫލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 2015 ސެޕްޓެމްބަރ 03 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ 09 ވަނަ މަޖިލީހުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާއިންނެވެ.

މިއުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށައެޅުމެވެ.

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގޭނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ހުރި ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށާއި، ކާކުކަން ނޭންގޭގޮތަށް ހެކިބަސްނެގުމަށާއި، އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށާއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްފަރާތްތަކަށެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކުރިމިނަލް ކޯޓްގެ އައުކައުންޓަރ ހުޅުވައިފި

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ ގްރައުންޑް ފުލޯއިން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށްލިބުނު ބާގައި، 27 އޯގަސްޓް 2015  ދުވަހުގެރޭ އައު ކައުންޓަރDSC_2521 ހުޅުވައިފިއެވެ.

ގްރައުންޑް ފުލޯގައި ހުންނަ މިކައުންޓަރ ހުޅުވުމާއިގުޅިގެން 30 އޯގަސްޓް 2015 އިން ފެށިގެން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކައުންޓަރުން ދެމުންގެންދިޔަ ހިދުމަތްތަކާއި، ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި ހިދުމަތްތަކާއި، ކުށުގެރެކޯޑު ސާފުކުރުމާއި، އެހެނިހެން ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދެމުންގެންދާނީ ކުރިމިނަލް ކޮޓުގެ އައު ކައުންޓަރުންނެވެ.

މިކައުންޓަރު ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން ޢާމްރައިއްޔަތުންނަށް ކުރިން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް މިހާރުވަނީ އިތުރަށްފުޅާކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން 2 މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ދެމުން ގެންދިޔަ ހިދުމަތްތައް މިހާރު ފަސް މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.DSC_2617

ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ފައިފާދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށްގޮސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އެ ޙިދުމަތްދޭނީވެސް ކައުންޓަރުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާއިރު، އަލަށް މިއައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން އެހިދުމަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުށެގެ ރެކޯޑު ފޯމުތަށް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހުގެ 8:30 އިން 11:30 އަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 13:00 އިން 14:30 އަށެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment